LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

MINUTES OF HANDOVER OF ASSETS, EQUIPMENTS

Hôm nay, ngày.../.../20..., tại................................................................................ chúng tôi gồm:

Today, date.../.../20..., at adress........................................................................... , we including:

Người bàn giao:............................ Bộ phận:............................... MSNV:.....................................................

Hander:.......................................... Position:............................... Employee number:......................................

Người nhận bàn giao:................... Bộ phận:............................... MSNV:.....................................................

Recipients dilivered:.................... Position:............................... Employee number:.........................................

Lý do bàn giao/The reason for handing over:...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Together handover assets, equipments with the following content:

 

STT/

NO

Mã tài sản, công cụ/

Code Assets, Equipments

Tên tài sản, công cụ/

Assets, Equipment name

Đơn vị/

Unit

Số lượng/

Amount

Tình trạng/

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

The hander assures that all of the assets, equipments have been delivered in full. The minutes are made in 03 copies, each party keeps one copy./.

 

Người bàn giao

Hander

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

Người nhận bàn giao

Recipients dilivered

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

Quản lý

Management

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.