TÊN DOANH NGHIỆP

NAME OF COMPANY

....................................

Số/No: ......../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
MINUTES OF ASSET HANDOVER

 

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ..... tại ..................................... chúng tôi gồm có:

Today................................................, at ..........................................., we consist of:

I.          THÀNH PHẦN THAM DỰ/PARTICIPANTS:

1/ Bên giao: (Sau đây gọi là Bên A) / The Deliverer: (Party A)

Ông/Bà: ............................................................ Chức vụ:...................................................................................................

Mr/Mrs:......................................................... Position:            .............................................................................................

Giới tính:........................................................Quốc tịch:......................................................................................................

Sex:................................................................Nationality:....................................................................................................

Số CMND:...........................................Ngày cấp:.............................Nơi cấp:.....................................................................

ID/Passport Number:............................issue by:..............................on.............................................................................

Địa chỉ thường trú:................................................................................................................................................................

Permanent residential address:.........................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:........................................................................................................................................................................

The current residential address: .......................................................................................................................................

2/ Bên nhận: (Sau đây gọi là Bên B) / Recipient ( Party B):

Công ty:..................................................................................................................................................................................

Company’s Name:................................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.......................................Ngày cấp:.................................Nơi cấp:.................................................

Registration of Certificate:............................. issued by ...............................  on:............................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................................................................

Head office address:...........................................................................................................................................................

Đại diện bởi/Chủ tọa: Ông (bà): .......................................................................................................................................

Represented by/Preside Over: Mr/Mrs:............................................................................................................................

II.        NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên A đã tiến hành bàn giao tài sản của Bên A cho Bên B theo biểu thống kê sau:

Party A handovers and Party B receiver the following properties:

STT/

No

Tên tài sản/

Name of Asset

Đơn vị tính/ Unit

 

Số lượng/ Number

Giá trị / Value

Ghi chú/ Note

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/ Total:

 

 


Tổng giá trị: Bằng số:............................................................................................................................................................
Total value: Equal:.................................................................................................................................................................
Bằng chữ:................................................................................................................................................................................
In Words:..................................................................................................................................................................................

Kể từ ngày ...................................................số tài sản trên sẽ do Bên B chịu trách nhiệm quản lý.

From the date of............................................... .... The property will be managed by Party B.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

This minutes is made into 02 copies. Each party keeps 02 copies./.

ĐẠI DIỆN BÊN A/

 PARTY A

(ký tên, đóng dấu)

(signture, stamp)

ĐẠI DIỆN BÊN B/

PARTY B

(ký tên, đóng dấu)

(signture, stamp)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.