TRƯỜNG ĐẠI HỌC  ….

PHÒNG ĐÀO TẠO/ĐH/SĐH

UNIVERSITY ….

DEPARTMENT OF TRAINING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

TEACHING CONTRACT

 

Hôm nay, vào ngày ....... tháng ...... năm .........

To day, day....../month......year........

Địa điểm:.......................................................................................................................................................................................

Place.............................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm/We include:.

BÊN A: Trường Đại học: .............................................................................................................................................................

A side: University: .......................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................

Place:..........................................................................................................................................................................................

Điện thoại: ............................... Fax: ..........................................................................................................................................

 Phone Number:....................................Fax:..............................................................................................................................

Mã số thuế: ................................................................................................................................................................................

Tax code:...................................................................................................................................................................................

Ông/Bà: ................................. Ngày sinh: ...........đại diện.........................................................................................................

Mr /Ms:....................................Date of birth................ represent...............................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................................................................................

Position:...................................................................................................................................................................................

BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) ..........................................................................................................................................

B side : Mr/Ms (Academic title, degree)..................................................................................................................................

Ngày sinh: ..............................................................................................................................................................................

Date of birth:...........................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................................................................

Department:...........................................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................................................................................................................

Phone number:......................................................................................................................................................................

Số CMND: .............................................................................................................................................................................

ID card:...................................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................................................................................................

Place:....................................................................................................................................................................................

Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau/ By agreement, execute the following terms

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu sau:

Article 1: Party B agrees to teach Party A the following contents and requirements

1.Tên học phần: ....................................................................................................................................................................

1.Module name:......................................................................................................................................................................

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: ...........................................................................................

Teaching time: From....../........./ to......./........./...........Place: ..................................................................................................

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số ......................................................................................

number theory:...... number of practice periods........: class teaching........... number one.......................................................

2. Tên học phần: .....................................................................................................................................................................

2. Module name:......................................................................................................................................................................

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: ............................................................................................

Teaching time: From....../........./ to......./........./...........Place:...................................................................................................

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số .....................................................................................

Number theory:...... number of practice periods........: class teaching........... number one.....................................................

3. Tên học phần: ....................................................................................................................................................................

Module name:.........................................................................................................................................................................

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: .............................................................................................

Teaching time: From....../........./ to......./........./...........Place:...................................................................................................

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số ......................................................................................

Number theory:...... number of practice periods........: class teaching........... number one......................................................

4. Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có) ........ Tổng sĩ số: .........................................................................

4. Total theoretical and practical lessons learned (if any)............. General number.................................................................

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

Article 2. Responsibilities of each party

1.      Trách nhiệm của bên B

1. Responsibilities of Party B.

a)      Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp phải cung cấp cho sinh viên tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý lớp học theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định liên quan của Trường Đại học .........

a)      Teaching in accordance with detailed syllabi. In the beginning of the class must give students the reference name of the module. Classroom management in accordance with the Regulations of the Ministry of Education and Training and related regulations of the University.

b)      Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần Danh sách sinh viên có điểm kiểm tra và được dự thi kết thúc học phần theo quy chế,  5 đề thi kết thúc học phần (kèm theo thang điểm, đáp án) ghi rõ thời gian làm bài, điều kiện làm bài.

b)       After completion of the teaching, submit to the Department of Course Management. List   of students who have the test mark and are allowed to take part in the examination according to regulations. project) specify the time to do the lesson, the condition of the lesson.

c)      Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi, bài thi kèm đề thi và đáp án cho Bộ môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).

c)      Receive the mark at the Department, submit the scores, the test with questions and answers      to the Department after 5 days of receiving the test (if requested to mark the test).

d)     Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước

d) To pay income tax according to the State's regulations..

2. Trách nhiệm của bên A

2.  Responsibilities of Party A

a) Trưởng Bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm cung cấp cho bên B đề cương chi tiết môn học/học phần và lịch trình giảng dạy...

a) Head of the subject management department is responsible for providing Party B with a detailed outline of the subject / unit and teaching schedule.

b) Thanh toán cho bên B các khoản phụ cấp sau:

b) To pay Party B the following allowances:

- Phụ cấp giảng dạy và chấm bài:

- Teaching and marking allowances:

+ Tổng số tiết :............. x ......... /tiết  =..................

  + Total amount: ............. x ......... / period = ..................

  + Chấm bài:............... x .......... /bài  =...............

+  Reward: ............... x .......... / post = ...............

- Phụ cấp đi lại: Từ: ......... đến:............. =...............

- Travel allowance: From: ......... to: ............. = ...............

+ Phụ cấp ăn, ở trong thời gian giảng dạy:

+  Allowance to eat, stay in teaching time:

+ Phụ cấp ăn: .............. đ/ngày   x  ..............ngày =.................

+  Food allowance: .............. VND / day x .............. day = ........... ......

+ Phụ cấp ở: .............. đ/ngày   x ..............ngày =................

+ Allowance in: .............. VND / day x .............. date = ........... .....

- Tổng cộng số tiền phải thanh toán là: Bằng số: ....................................................................................................................

- Total amount payable: Equal:................................................................................................................................................

(Bằng chữ: ....................................................................................................................................).........................................

Text: ........................................................................................................................................................................................                          

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng/ Article 3: Unilateral termination of the contract

1.Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

1. Where Party A unilaterally terminates the contract ahead of time;

2. Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

2. Where Party B unilaterally terminates the contract ahead of time

Điều 4: Bồi thường thiệt hại/ Article 4: Compensation for damage

Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường.......khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

When the parties fail to perform or perform improperly the obligations stipulated in the contract, the consequences shall be compensated ...... the amount corresponding to the damage occurred

Điều 5: Cam kết thực hiện/ Article 5: Commitment to implementation:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết.

- The two sides pledged to comply with the terms signed.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh mỗi bên phải có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng bàn bạc để thực hiện tốt Hợp đồng, bên nào vi phạm các điều khoản đã ký kết phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

- In the course of implementation, if any difficulty arises, each party shall have to notify each other and discuss together for good performance of the contract. Any party that violates the signed provisions shall be responsible to the school. and dealt with in accordance with the Ordinance on Economic Contracts.

- Hợp đồng này lập thành 03 bản (mỗi bên 01 bản, phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản).

- This contract is made in 03 copies (01 copy for each party and 01 for the Planning and Finance Section).

GIÁM HIỆU DUYỆT

BÊN A

BÊN B

             DIRECTOR                                             SIDE A                                         SIDE B

 

 

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG/ LIABILITY COLLECTION AND PAYMENT

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ....... Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH ......................

Today, day ...... month ...... year ....... In the University-University Training Department, University ............... .......

Đại diện bên A: Ông/Bà ........................................................... Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH.

Representative of party A: Mr / Ms .......................................... ................. Head of Academic Training-Graduate School

Đại diện bên B: Ông/Bà ........................................................................................................................................................

Representative of Party B: Mr / Ms...............................................................................................

Đã nghiệm thu thanh lý Hợp đồng ký ngày ..... tháng ....... năm ......., trên cơ sở các nội dung sau:

Has been tested and liquidated on the contract signed on ..... month ... year, on the basis of the following contents

1 - Thực hiện thời gian, kế hoạch giảng dạy: ..........................................................................................................................

1 - Make time, teaching plan:.........................................................................................................

2 - Đảm bảo nội dung giảng dạy: ...........................................................................................................................................

2 - Ensure the content of teaching:................................................................................................

3 - Thực hiện các quy định quản lý lớp học: ...........................................................................................................................

3 - Implement the rules of classroom management:.................................................................................................................

4 - Thực hiện quy chế kiểm tra đánh giá: ................................................................................................................................

4 - Implementation of the inspection and evaluation regulations:.............................................................................................

(Các nội dung từ 1-4: Trưởng Bộ môn quản lý môn học đánh giá và ký xác nhận dưới đây)

(Contents 1-4: Head of the Course Management Department for Assessment and Signing Certification)

Kết luận: .................................................................................................................................................................................

Conclude.................................................................................................................................................................................

Số tiền được thanh toán: ...................... Đã ứng: ..................... Còn lại: ................................................................................

Amount paid: ...................... Applied: ................... Remaining:...............................................................................................

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

BÊN A

BÊN B

       CHAIRMAN OF THE DEPARTMENT          SIDE A                             SIDE B

 

UNIVERSITY ….

DEPARTMENT OF TRAINING

 
 

TEACHING CONTRACT

 

To day, day....../month......year........

Địa điểm:........................................................................................................................................

Place...............................................................................................................................................

We include:

A side: University: ........................................................................................................................

Place:..............................................................................................................................................

 Phone Number:....................................Fax:..................................................................................

Tax code:.......................................................................................................................................

Mr /Ms:....................................Date of birth................ represent...................................................

Position:.........................................................................................................................................

B side : Mr/Ms (Academic title, degree).......................................................................................

Date of birth:.................................................................................................................................

Department:...................................................................................................................................

Phone number:...............................................................................................................................

ID card:..........................................................................................................................................

Place:..............................................................................................................................................

By agreement, execute the following terms

Article 1: Party B agrees to teach Party A the following contents and requirements

1.Module name:................................................................................................................................

Teaching time: From....../........./ to......./........./...........Place: .........................................................

number theory:...... number of practice periods........: class teaching........... number one.............

2. Module name:............................................................................................................................

Teaching time: From....../........./ to......./........./...........Place:..........................................................

Number theory:...... number of practice periods........: class teaching........... number one.............

Module name:................................................................................................................................

Teaching time: From....../........./ to......./........./...........Place:..........................................................

Number theory:...... number of practice periods........: class teaching........... number one.............

4. Total theoretical and practical lessons learned (if any)............. General number......................

Article 2. Responsibilities of each party

1. Responsibilities of Party B.

a)   Teaching in accordance with detailed syllabi. In the beginning of the class must give students the reference name of the module. Classroom management in accordance with the Regulations of the Ministry of Education and Training and related regulations of the University.

b)   After completion of the teaching, submit to the Department of Course Management. List   of students who have the test mark and are allowed to take part in the examination according to

c)   Receive the mark at the Department, submit the scores, the test with questions and answers      to the Department after 5 days of receiving the test (if requested to mark the test).

d) To pay income tax according to the State's regulations..

2.  Responsibilities of Party A

a) Head of the subject management department is responsible for providing Party B with a detailed outline of the subject / unit and teaching schedule.

b) To pay Party B the following allowances:

- Teaching and marking allowances:

  + Total amount: ............. x ......... / period = ..................

  

+  Reward: ............... x .......... / post = ...............

- Travel allowance: From: ......... to: ............. = ...............

   +  Allowance to eat, stay in teaching time:

   +  Food allowance: .............. VND / day x .............. day = ........... ......

   + Allowance in: .............. VND / day x .............. date = ........... .....

- Total amount payable: Equal:......................................................................................................

Text:...............................................................................................................................................                          

Article 3: Unilateral termination of the contract

1. Where Party A unilaterally terminates the contract ahead of time;

2. Where Party B unilaterally terminates the contract ahead of time

Article 4: Compensation for damage

When the parties fail to perform or perform improperly the obligations stipulated in the contract, the consequences shall be compensated ...... the amount corresponding to the damage occurred

Article 5: Commitment to implementation:

- The two sides pledged to comply with the terms signed..

- In the course of implementation, if any difficulty arises, each party shall have to notify each other and discuss together for good performance of the contract. Any party that violates the signed provisions shall be responsible to the school. and dealt with in accordance with the Ordinance on Economic Contracts.

- This contract is made in 03 copies (01 copy for each party and 01 for the Planning and Finance Section).

 

             DIRECTOR                                             SIDE A                                         SIDE B

 

 

LIABILITY COLLECTION AND PAYMENT

Today, day ...... month ...... year ....... In the University-University Training Department, University ............... .......

Representative of party A: Mr / Ms .......................................... ................. Head of Academic Training-Graduate School

Representative of Party B: Mr / Ms...............................................................................................

Has been tested and liquidated on the contract signed on ..... month ... year, on the basis of the following contents

1 - Make time, teaching plan:.........................................................................................................

2 - Ensure the content of teaching:................................................................................................

3 - Implement the rules of classroom management:.......................................................................

4 - Implementation of the inspection and evaluation regulations:.................................................

 (Contents 1-4: Head of the Course Management Department for Assessment and Signing Certification)

Conclude........................................................................................................................................

Amount paid: ...................... Applied: ................... Remaining:....................................................

 

       CHAIRMAN OF THE DEPARTMENT          SIDE A                             SIDE B

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.