Thế giới luật - đây là mẫu hợp đồng học việc Tiếng việt (V) dùng trong trường hợp doanh nghiệp đào tạo học viên mới theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

CÔNG TY….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……./……….

 

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC

Hôm nay, ngày…….tháng……năm……., chúng tôi bao gồm các bên sau:

Bên A:

CÔNG TY 

:………………………………………………………………………………………

Đại diện: Ông/Bà

:………………………………………………………………………………………

Chức vụ:    

:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chủ sở chính

:………………………………………………………………………………………

Điện thoại  

:………………………………………………………………………………………

Fax:  

:………………………………………………………………………………………

Email:        

:………………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là “ Công ty”)

 

Bên B:

Họ và  tên: 

:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: 

:………………………………………………………………………………………

Trình độ văn hoá:  

:………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:

:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:         

:………………………………………………………………………………………

Giấy tạm trú số……do Công an………cấp ngày

Điện thoại: 

:………………………………………………………………………………………

Mang CMND:         

:………………………………………………………………………………………

Hoặc hộ khẩu số:

:………………………………………………………………………………………

Cấp ngày……tháng…..năm…..Tại: Công an…………………………………………………………………...

(Sau đây gọi tắt là “ Học viên”)

 

Hợp đồng đào tạo việc với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1:

CHẾ ĐỘ HỌC VIỆC:

1.

Chương trình đào tạo cho học viên………………………………………

Theo đúng hợp đồng số……từ ngày…….tháng……năm……đến ngày……..tháng…….năm……

(Lưu ý: chương trình đào tạo được sắp xếp theo yêu cầu của Công ty và người hướng dẫn trực tiếp )

2.

Địa điểm đào tạo: tại Công ty

:……………………………………………………………………

3.

Địa chỉ

:……………………………………………………………………

4.

Chức danh chuyên môn:.......................... Chức vụ:............................................................

5.

Thời gian học việc:………tháng (……giờ/tuần).

6.

Thời gian học trong ngày:

-    Sáng từ ………đến…………

-    Chiều từ………đến…………

-    Tối từ:……….đến…………..

7.

Chố độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

8.

Học viên được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

9.

Được cấp phát những dụng cụ cần thiết theo yêu cầu công việc.

ĐIỀU 2:

CHI PHÍ ĐÀO TẠO:

-

Tổng chi phí đào tạo việc là ........................................ đồng/tháng.

( bằng chữ:................................................................................ .).

-

Chi phí đào tạo đã bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành và học phí.

-

Chi phí đào tạo trên sẽ được khấu trừ vào chi phí chi trả cho học viên theo từng tháng.

ĐIỀU 3:

CHI PHÍ CHI TRẢ CHO HỌC VIÊN:

-

Trong trường hợp học viên trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách và đáp ứng yêu cầu của Công ty, học viên được trả tiền công cho theo mức.................................. Đồng/tháng.

(Bằng chữ:..................................................................................... ).

-

Thời gian chi trả tiền công cho học viên là khoảng thời gian 5 ngày cuối cùng của tháng.

-

Thuế thu nhập cá nhân: công ty sẽ tiến hành khấu trừ trực tiếp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) vào khoản phải trả cho học viên và thực hiện đóng thuế thay cho học viên.

ĐIỀU 4:

THỜI HẠN NGƯỜI LAO ĐỘNG CAM KẾT PHẢI LÀM VIỆC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU KHI ĐƯỢC ĐÀO TẠO:

 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo việc, học viên việc cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ………………………………….. năm.

ĐIỀU 5:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN:

1.

Quyền lợi:

-

Học viên được học tập lý thuyết và thực hành việc đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

-

Học viên được Công ty chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo các quy định của Pháp luật

-

Học viên được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay việc và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao;

-

Được trả công quy định tại Điều 3 của hợp đồng;

-

Được học tập và nghỉ phép theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng;

-

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

2.

Nghĩa vụ:

-

Hoàn thành những nội dung đã cam kết trong hợp đồng;

-

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty, quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

-

Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng, học viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện, học viên đó sẽ buộc phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm và  chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 6:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY:

1.

Quyền hạn:

-

Công ty có quyền điều chuyển học viên giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp học viên có bất kì hành vi vi phạm Hợp đồng , vi phạm pháp luật nào;

-

Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng học việc đối với học viên trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

 

·   Lý do sức khoẻ;

·   Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

-

Xử lý các trường hợp học viên vi phạm hợp đồng, nội quy lớp học, quy chế Công ty và các quy định của Pháp luật.

2.

Nghĩa vụ:

-

Cung cấp những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo việc để học viên học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký;

-

Trường hợp Công ty vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học việc;

-

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 7:

THÔNG BÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG:

1.

Thông báo:

 

Trong trường hợp Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của Pháp luật, phải thông báo cho học viên ít nhất 3 ngày làm việc và ngược lại.

2.

Xử lý vi phạm hợp đồng:

-

Những trường hợp sau học viên bị phạt 8% phần giá trị của hợp đồng bị vi phạm, bồi thường toàn bộ thiệt hại, bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo của khoá học:

 

·    Trong trường hợp học viên vi phạm điều khoản bảo mật (Khoản 2 Điều 6 của hợp đồng), đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

·     Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo quy định của Pháp luật;

·    Vi phạm điều khoản thời hạn học viên cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo.

·     Vi phạm một trong các điều khoản khác của hợp đồng;

-

Những trường hợp sau Công ty bị phạt 8% phần giá trị của hợp đồng bị vi phạm, bồi thường toàn bộ thiệt hại, bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo của khoá học:

 

·    Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo quy định của Pháp luật;

·    Vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng;

ĐIỀU 8:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

1.

Những thoả thuận khác:

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2.

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thoả thuận trong hợp đồng này;

3.

Mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng phương thức thương lượng, hoà giải. Nếu trường hợp hai bên không đạt được sư thoả thuận, hoà giải, các bên có quyền khởi kiện ra toà án có đủ thẩm quyền để giải quyết;

4.

Hợp đồng có hiệu lực  từ: ngày…...tháng…….năm…….;

đến:  ngày…….tháng……năm……

5.

Hợp đồng đào tạo việc được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

       

 

Đại diện  Bên A

Đại diện Bên B

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:…………………

Chức vụ:…………………..

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:………………..

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.