LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

 

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

ORGANIZATION AND MANAGEMENT MEETING REGULATIONS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/Date of issue:...

 

BIÊN BẢN HỌP

MEETING MINUTES

(V/v:...................................................................................................... )

 

Hôm nay, lúc… ngày … tại văn phòng Công ty … diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

Today, [time]...[dated]…at…. meetings with the following content:
I/ Thành phần tham dự gồm/Participants included:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

II/ Nội dung cuộc họp/Content of the meeting:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc lúc… ngày…

The meeting ends at…date…

THƯ KÝ

THE SECRETARY

 

 

CHỦ TRÌ

THE CHAIRMAN

Họ và tên/Full name:...................                         Họ  và tên/Full name:.......................

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.