ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
ARTICLE OF PAYMENT

1.1. Khoản thanh toán 
1.2. Payable amount 
Tổng số tiền thanh toán cho Bên .... là: ………......................................................................................…………… đồng
The total amount payable to Party ...... shall be: ………...................................................................................…………. VND

(Bằng chữ: …………………………………………………........................................................................................………  đồng)
(In word:….…………………………………................................................................................……………………………... VND)

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
The above payment is VAT exclusive.

1.2. Thời hạn thanh toán:
1.2. Time of payment:

LỰA CHỌN 1: THANH TOÁN 1 LẦN
OPTION 1: ONE TIME PAYMENT 

 
1. Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị Hợp đồng trong vòng …………. ngày làm việc kể từ ngày ...................................
1. Party A shall make payment of 100% agreement value to Party B within ……………working days from the date ...............
 
LỰA CHỌN 2: THANH TOÁN NHIỀU LẦN
OPTION 2: PAYMENT BY INSTALMENTS

2. Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B theo 2 đợt:
2. Party A agrees to make the payment to Party B in 2 instalments:

Đợt 1: Trong vòng ………… ngày kể từ ngày ký, Bên A phải thanh toán cho bên B ……………………………., tương đương với ……..….% tổng giá trị của Hợp đồng
1st Instalment: Within ………….. working days from the date signing, Party A shall make a payment of .................. VND, equivalent to………….% value of the Agreement to Party B


Đợt 2: Bên A phải thanh toán cho bên B …………………, tương đương ………..% giá trị còn lại, sau khi Bên B hoàn thành. Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A
2nd  Instament: …………………… VND, equivalent to ………….% value remaining of the contract payable to Party B, to be made by Party A within ………. working days from the date Party B complete all the obligations under provisions of the Contract. Party B has obligations to record the invoice, certificate of the payment of Party A.


1.3. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
1.3. Mode of payment: By cash or by bank transfer

Trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B khi đến hạn thanh toán bằng hình thức chuyển tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng tương ứng được đề xuất của Bên B;

In case of payment by bank transfer, Party A shall make payments to Party B by bank transfer to the accounts designated by Party B;

1.4. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
1.4. Payment currency: VND

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.