Giá: 40.000 đ 20.000 đ

[Insert Logo]

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Số:............/HDDVTV

-     Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

-     Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

-     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện & nhu cầu của các Bên;

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ........., tại .......................................................... chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

CÔNG TY ………………………………………………………………………………

-           Mã số thuế      :........................

-           Địa chỉ             :........................

-           Điện thoại        : .......................

-           Tài Khoản số            :.................................. Tại Ngân Hàng:..........................................................

-           Đại diện :………………………………………..Chức vụ: Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

            Tổ chức/Cá nhân:

-           Địa chỉ             : .......................

-           Điện thoại        :........................

-           Tài Khoản số            :.................................. Tại Ngân Hàng:..........................................................

-           Mã số thuế/CMND số:            :                      

-           Đại diện            :..................................            ....................... Chức vụ:.............................................         

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Sau khi bàn bạc, Hai Bên cùng thống nhất thỏa thuận và đồng ý ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1       Bên A sẽ thực hiện việc tư vấn vay tiền (“ Dịch Vụ”) cho Bên B, phạm vi công việc bao gồm:

            (i)        Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động vay tiền của Bên B.

            (ii)       Lập phương án liên quan đến việc vay tiền của Bên B.

            (iii)      Hướng dẫn, trợ giúp công việc liên quan đến hoạt động vay tiền của Bên B đối với ngân hàng đến khi hoàn thành công việc;

            (iv)      Liên hệ và làm việc với ngân hàng đến hoạt động vay tiền của Bên B;

1.2.      Nội dung của hợp đồng:

            Bên A nhận liên hệ và thực hiện các thủ tục cần thiết cho Bên B để Bên B có thể vay được số tiền ....................

1.3       Thời hạn của hợp đồng: ...........

ĐIỀU 2. PHÍ DỊCH VỤ VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH

2.1       Trên sở phạm vi dịch vụ theo quy định tại Điều 1, Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A tổng mức phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là “GTGT”)) là .............................. (bằng chữ ..............................) (“Phí Dịch Vụ”). 

-           Phương thức thanh toán:

·        Đợt 1: 50% Phí Dịch Vụ sau khi Hợp đồng này có hiệu lực.

·        Đợt 2: 50% Phí Dịch Vụ còn lại sau khi Bên A hoàn tất nghĩa vụ trong Hợp đồng.

-                   Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2.2       Phí Dịch Vụ không bao gồm khoản thuế GTGT và chi phí phát sinh liên quan đến dịch vụ, bao gồm: điện thoại, fax, sao chụp tài liệu, chi phí đi lại, và các phí tổn tương tự khác (nếu có).

ĐIỀU 3. HOÁ ĐƠN

3.1       Hóa đơn thuế GTGT sẽ được Bên A phát hành sau khi Bên B thanh toán theo quy định tại Điều 3.1. Bên B đồng ý thanh toán Phí Dịch Vụ và các chi phí phát sinh vào tài khoản ngân hàng dưới đây hoặc bất kỳ tài khoản ngân hàng nào khác do Bên A chỉ định (trừ trường hợp thanh toán bằng tiền mặt):

CÔNG TY …………………………………………………………………………

Ngân Hàng :..........................................................................................................

Chi nhánh :..........................................................................................................

Số tài khoản :..........................................................................................................

3.2       Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng Đồng Việt Nam.

3.3       Bên B có trách nhiệm thanh toán thuế GTGT hoặc bất kỳ loại thuế tương tự nào mà cơ quan thuế Việt Nam áp đặt đối với các hóa đơn do Bên A phát hành.

ĐIỀU 4. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1       Yêu cầu Bên B cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.

4.2       Yêu cầu Bên B thanh toán đúng thời hạn phí dịch vụ của Hợp đồng.

4.3       Bất kỳ thay đổi nào của Bên B phải thông báo cho Bên A ít nhất (03) ba ngày bằng văn bản hoặc qua email cụ thể để Bên B có thể kịp thời thực hiện. Nếu những thông báo mang tính gấp rút của Bên B mà Bên A bắt buộc phải thực hiện thì Bên A sẽ không phải chịu trách nhiệm về các hậu quả do sự gấp rút của Bên B.

4.4       Chủ động làm việc với ngân hàng hoăc tổ chức liên quan để hoàn thành nghĩa vụ của mình với Bên B.

4.5       Bảo đảm thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng này.

4.6       Hỗ trợ Bên B trong quá trình tư vấn của mình nhằm mục đích giúp Bên B đạt được kết quả mà các Bên đã đề ra.

ĐIỀU 5. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1       Bên B có quyền yêu cầu Bên A tư vấn và hỗ trợ liên quan đến việc vay tiền.

5.2       Được ủy quyền cho Bên A thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến Hợp đồng này.

5.3       Yêu cầu Bên A tư vấn đúng thời hạn và yêu cầu mà các bên đã thỏa thuận..

5.4       Bên B có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về các thông tin đã cung cấp  và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho Bên A. Nếu những thông tin do Bên B cung cấp có bất kỳ thông tin nào sai lệch làm ảnh hưởng trực tiếp đến Bên B thì Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:

6.1       Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.

6.2       Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể.

6.3       Theo thoả thuận giữa các Bên.

6.4       Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất mười lăm (15) ngày. 

6.5       Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT THÔNG TIN

7.1       Hợp đồng được lập trên cơ sở bảo mật nghiêm ngặt. Không bên nào được tiết lộ nội dung của Hợp đồng này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

7.2       Trường hợp cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, Bên cung cấp phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại nội dung thông tin đã cung cấp, chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp. 

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1       Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền lợi hợp pháp giữa các Bên.

8.2       Trong trường hợp không đạt được thoả thuận trong vòng (30) ba mươi ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền.

8.3       Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của Hợp đồng này.

8.4       Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc có tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, bất kỳ sự bổ sung và/hoặc chỉnh sửa nào trong Hợp đồng này là một phần không thể tách tời của Hợp đồng này và chỉ có hiệu lực kể từ khi những sự thay đổi, bổ sung, sửa đổi đó được ký kết bởi tất cả các bên

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1     Trong quá trình thực hiện, tất cả phụ lục, sửa đổi nào đối với Hợp đồng này các Bên phải lập thành văn bản và nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế chỉ có hiệu lực khi được đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên ký.

11.2     Ngoài các thỏa thuận trên những vấn đề phát sinh mà chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy định của pháp luật có liên quan.

11.3     Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của Các Bên ký kết vào Hợp đồng.

11.4     Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường hợp Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

11.5     Hợp đồng này được lập thành (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (01) bản làm cơ sở để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.