LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

 

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

ORGANIZATION AND MANAGEMENT MEETING REGULATIONS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/Date of issue:...

 

THƯ MỜI HỌP

MEETING INVATION

 

 

Kính gửi/ Respectfully:......................................................................................

Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v..............................................................

We sincerely invite you to attend the meeting on.......................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Thời gian/Time: ............................................................................................................................

Địa điểm/Venue:...........................................................................................................................

Chủ trì cuộc họp/The Chairperson: ..........................................................................

Tài liệu cần chuẩn bị trước buổi họp: 

documents to be prepared before the meeting:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Rất mong Anh/Chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờ.

We really Mr/Ms can arrange your time to attend our meeting.

 

 

TRƯỜNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

HEAD OF HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.