[Logo công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…../…../….

……ngày ……tháng ……năm……

 

BIÊN BẢN

Hội nghị………………………………… (1)

 

Hôm nay, vào lúc …. giờ…., ngày …. - .… -20…., tại …………., đã khai mạc Hội nghị về việc…………………(1)

 

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

§   Các thành viên........................................................... gồm có:  (2)

-           Ông, bà:............................................. chức vụ:.......................................... Chủ tọa Hội nghị.

-           Ông, bà:............................................. chức vụ:........................................... Thư ký Hội nghị.

§   Đại biểu khách mời.......................................................... gồm có:

-           Ông, bà:............................................. chức vụ:.......................................................................

II/ NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

1. ...............................................................................................................................................(3)

2. ...............................................................................................................................................(4)

3. ...............................................................................................................................................(5)

Hội nghị đã kết thúc vào lúc ….. giờ….. cùng ngày,

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

 

Họ và tên

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

 

 

Họ và tên

 

                                                                                                                

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Ghi tên Hội nghị, Đại hội, cuộc họp (nếu cuộc họp chỉ là buổi làm việc thì ghi theo Mẫu biên bản sự việc); chữ in thường, đậm (không để trong ngoặc đơn hoặc ngoặc kép).

(2) Ghi thành phần được triệu tập tham dự; ghi cụ thể từng thành viên hoặc tổng số người tham dự, nếu cần thiết.

(3) Ghi “Hội nghị đã nghe trình bày các Báo cáo (vấn đề) dưới đây:” hoặc đề mục tương tự, trong đó ghi tên các Báo cáo (văn bản) và tóm tắt những nội dung chính hoặc có thể ghi theo văn bản cụ thể kèm theo (có thể ghi cụ thể tên, chức vụ của người trình bày).

(4) Ghi “Hội nghị đã thảo luận các vấn đề dưới đây:” hoặc tiêu đề tương tự, trong đó ghi tóm tắt ý kiến phát biểu, thảo luận (có thể ghi cụ thể tên, chức vụ của người phát biểu).

(5) Ghi “Hội nghị đã kết luận (biểu quyết thông qua) các vấn đề dưới đây:” hoặc tiêu đề tương tự, trong đó có thể ghi tỷ lệ biểu quyết, kể cả biểu quyết thông qua Biên bản.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.