PHIẾU THU TIỀN TRỌ

Thời gian:………………..

Phòng số:   .................................................................................................................................

Họ và tên: ..................................................................................................................................

 

STT

Nội dung

Chỉ số đầu

Chỉ số cuối

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Tiền phòng

 

 

 

 

 

2

Tiền điện

 

 

 

 

 

3

Tiền nước

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

(ký xác nhận)

ĐẠI ĐIỆN BÊN CHO THUÊ

(ký, ghi họ và tên)

 

 

Họ và tên: ………………………………………..

 

 

PHIẾU THU TIỀN TRỌ

Thời gian:………………..

Phòng số:   .................................................................................................................................

Họ và tên: ..................................................................................................................................

 

STT

Nội dung

Chỉ số đầu

Chỉ số cuối

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Tiền phòng

 

 

 

 

 

2

Tiền điện

 

 

 

 

 

3

Tiền nước

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

(ký xác nhận)

ĐẠI ĐIỆN BÊN CHO THUÊ

(ký, ghi họ và tên)

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………..

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.