[COMPANY’S NAME]

 [POSITION TO BE APPOINTED]

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

__________________

                        [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

DECISION

Regarding the appointment of [POSITION TO BE APPOINTED]

[POSITION OF APPOINTOR]

Pursuant to:

-       The Company’s charter;

-       Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       The business demands;

-       The employee’s ability, attitude and achievements;

-       The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE].

DECIDES

1.         To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

ID No. [NUMBER]

Date of birth: [DATE]

to be [POSITION TO BE APPOINTED] of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Rights and responsibilities of [POSITION TO BE APPOINTED]

-           The rights and responsibilities of [POSITION TO BE APPOINTED] are prescribed in the Company’s charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders.

-           Mr./Ms. [NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new positions from [DATE OF APPOINTMENT].

3.         This Decision shall take effect from the date of signing. Mr./Ms. [NAME OF APPOINTED PERSON], [OTHER POSITIONS IF ANY] and [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

 [POSSITION OF THE APPOINTOR]

 (full name and signature)

 

 

[TÊN CÔNG TY]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________ 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM]

Căn cứ:

-       Điều lệ Công ty;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty;

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM].

QUYẾT ĐỊNH

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Vào chức danh [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM]:

-           Các quyền và nghĩa vụ của [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và các hướng dẫn của lãnh đạo đơn vị.

-           Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị mới trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

3.         Các nội dung khác
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                       [CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.