[Logo công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/20…./…… (1)

……, ngày …. tháng .…  năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: …………………………………. (2)

–––––––

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

-            Căn cứ Luật [Luật áp dụng];

-            Căn cứ Điều lệ [Tên công ty];

-            Căn cứ........................................................  ; (3)

-            Theo đề nghị của........................................ ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.       ....................................................................................................................................... (4)

Điều 2.       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.......................... và thay thế........................... (5),

được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty............................. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định này do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 3.       Các Ông (Bà) thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty

.............................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

-    Như Điều........... (để thực hiện); (6)

-    ...........................

-    Lưu VP,.............

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Điền số hiệu văn bản.

(2) Ghi trích yếu của Quyết đinh (chữ thường, đậm).

(3) Ghi tên văn bản liên quan trực tiếp đến việc ra Quyết đinh (chỉ ghi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông – nếu có, không ghi văn bản của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và của TGĐ)

(4) Ghi nội dung của Quyết định; nếu nhiều nội dung thì có thể phân thành 2-3 điều và điều khoản thi hành được đẩy xuống tương ứng.

(5) Nếu không thay thế văn bản thì bỏ cụm từ “và thay thế …”

(6) Ghi theo số của điều cuối cùng của văn bản khi được ban hành.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.