CÔNG TY …………….

 -----------------

Số:.......... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

..........., ngày ......... tháng ........ năm........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….  

 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ....................................................................................... ;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty.................................................................. ;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà:.........................................................................................................

CMND số:....................................................................................................................................

Nơi cấp:......................................................................... Ngày cấp:...............................................

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................................

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ................................................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

                                Chủ tịch HĐQT

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.