[TÊN CÔNG TY]
Số: ……………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………..,ngày…..tháng…..năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luật

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
 

-        Căn cứ Biên bản họp xử lý kỷ luật ngày:....................................................................................................................................

-        Căn cứ Điều lệ và nội quy Công ty:............................................................................................................................................

-        Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại diện theo pháp luật của Công ty.............................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thi hành kỷ luật

Ông (bà):.............................................................................................................................................................................................

Sinh năm:............................................................................................................................................................................................

Quê quán: ..........................................................................................................................................................................................

Phòng ban:............................................................ Chức vụ:..............................................................................................................

Phạm các khuyết điểm: ......................................................................................................................................................................

Điều 2: Hình thức kỷ luật

............................................................................................................................................................................................................

Điều 3: Trách nhiệm vật chất (nếu có)

Mức bồi thường: ................................................................................................................................................................................

Phương thức bồi thường: ...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Điều 4: Các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận

-        Ông (bà) ……….

-        Như Điều 4

-       Lưu

THAY MẶT CÔNG TY ……………..

Đại diện theo pháp luật
 

___________________________________

Họ tên: .......................................................

Chức vụ

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.