Mẫu 1

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-……

........., ngày … tháng … năm …
 

QUYẾT ĐỊNH
 

V/v khen thưởng...............................................................

 
 
 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .......................................................................

-         Căn cứ quyết định số .................. v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày.................... ;

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số.............

-         Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

-         Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thường đối với các anh chị như sau:

................................................................................................................................................................        ................................................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

.. .............................................................................................................................................................        .. .............................................................................................................................................................       

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị........................................................ và ông (bà)................................. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu 2

CÔNG TY ................

...................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Số: ......../.........../QĐ-

................, ngày......tháng......năm.......

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 2015

CÔNG TY

-         Căn cứ Bộ luật lao động;

-         Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….;

-         Để động viên khuyến khích CBNV toàn Công ty;

-         X ét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Khen thưởng : Ông ............................... đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm .........

               Mức khen thưởng: ............vnđ

Điều 2:  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-   Như điều 2 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.