TÊN CÔNG TY

[LOGO]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

................, ngày ... tháng .....năm…….

 

GIẤY UỶ QUYỀN

ĐẠI DIỆN MUA HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY………TẠI CHI CỤC THUẾ………

---------------------------------------

-        Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-        Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-        Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;

BÊN ỦY QUYỀN(BÊN A):

-          Họ và tên                           :.....................................................................................................     

-          CMND/ Hộ chiếu số         :...................... ngày cấp:.................... nơi cấp:..............................

-          Địa chỉ                              :......................................................................................................

-          Điện thoại                         :......................................................................................................                 

-          Chức vụ                            : .....................................................................................................     

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

-          Họ và tên                           :.....................................................................................................     

-          CMND/ Hộ chiếu số         :...................... ngày cấp:.................... nơi cấp:..............................

-          Địa chỉ                              :......................................................................................................

-          Điện thoại                         :......................................................................................................                 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B thay mặt bên A nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục mua hóa đơn tại Chi cục Thuế…………….. cho công ty……………….

Bên A ủy quyền cho B có thể lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan khác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hóa đơn tại Chi cục Thuế…………….. cho công ty……………………………

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và không được ủy quyền cho Bên thứ ba.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHẠM VI UỶ QUYỀN

Giấy Uỷ Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Ban Giám Đốc Công ty…………… có văn bản thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Bên  B không được ủy quyền công việc này cho Bên thứ ba

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


 

 

Họ và tên:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

 

BÊN ỦY QUYỀN


 

 

Họ và tên:...........................................................Chức vụ:.............................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.