CÔNG TY ……………………………………

Địa chỉ: ………………………………………

Số: ………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

------------- ***-------------

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm …………

THÔNG BÁO

Về việc nhân viên nghỉ việc

 

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Anh/chị :…………………………MSNV:…………….
đề ngày : ……………………………………………………………………………… đã được Công ty chấp thuận

Phòng Nhân sự xin thông báo đến Ông/bà và các Phòng ban liên quan như sau:

1/Ông/bà: ……………………………………… Chức danh : ………………………………;
Phòng ban: ………………………… được giải quyết nghỉ việc kể từ ngày: ___/____/______

2/Ông/bà có trách nhiệm bàn giao công việc, máy móc thiết bị, công nợ còn tồn đọng lại cho các cá nhân có liên quan trước thời gian nghỉ việc.

3/Các Phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao công việc, giải quyết công nợ còn tồn đọng, xác nhận và thu hồi các khoản chi phí chưa thu được của người lao động.

Đề nghị Ông/bà và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thông báo theo quy trình nghỉ việc của Công ty và chuyển giao hồ sơ bàn giao đến Phòng Nhân sự để giải quyết chế độ nghỉ việc cho người lao động theo quy định trước ngày ____/____/_______

                                                                        ………………, ngày ….. tháng …. năm …..….

                                                                                                   TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                  Giám đốc Nhân sự

                                                                                                                     

           

 

                                                                                       Họ và tên: ……………………………

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.