CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐẶT HÀNG/ORDER

Số: ../....../......

                       Kính gửi:

                       Kindly attention:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Customer information):

TÊN KHÁCH HÀNG (Customer name):
ĐỊA CHỈ (Address):  
MST (Tax code):  

 ĐẶT HÀNG (Order):           

STT/No

Mã hàng/

Item code

Tên hàng/

Product Name

Đơn vị/

Unit

SL/

Quality

 Đơn giá/

Price

Thành tiền(+VAT)/

Amount (+VAT)

       

 

 

 

Tổng cộng (Giá trị đơn hàng ) / Total (Order value)

 

 

NƠI NHẬN HÀNG (Ship to):

ĐỊA CHỈ (Address): ....................................................................................................................................................................................

THỜI GIAN (Time):Nhận hàng ngày ../../..... / Receiving products ../../...................................................................................................

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN (Delivery means):......................................................................................................................................

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN (Delivery fee):.......................................................................................................................................................

THANH TOÁN (Payment):

ĐẶT CỌC (Deposit): ... sẽ đặt cọc cho “company name”  ................................................. đồng sau khi ký đơn đặt hàng để bảo đảm ký kết và thực hiện đơn đặt hàng này. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả lại cho ... trong vòng một (..............) ngày kể từ ngày .. hoàn thành thanh toán giá trị đơn đặt hàng cho “company name” / ... shall deposit to “company name”  VND .................... after signing the Order for signing and performance of the Order. “company name”  shall return the deposit to ... within one (....) after ...completed the payment.

 

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN (Form and Payment time): ... thanh toán cho “company name” giá trị đơn đặt hàng sau khi nhận hàng hóa thực tế và hóa đơn GTGT hợp lệ/ .. shall pay the order value to “company name”  after completion of receipt goods and VAT invoice.

 

ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG/ORDERED BY

CÔNG TY /COMPANY....................................

 

 

 

 

 


Date (Ngày tháng)  --------------------------------------------------

 

 

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG/CONFIRMED BY

CÔNG TY /COMPANY....................................

 

 

 

 

 

 

Date (Ngày tháng)  --------------------------------------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐẶT HÀNG/ORDER

Số: ../....../......

                       Kính gửi:

                       Kindly attention:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Customer information):

TÊN KHÁCH HÀNG (Customer name):
ĐỊA CHỈ (Address):  
MST (Tax code):  

 ĐẶT HÀNG (Order):           

STT/No

Mã hàng/

Item code

Tên hàng/

Product Name

Đơn vị/

Unit

SL/

Quality

 Đơn giá/

Price

Thành tiền(+VAT)/

Amount (+VAT)

       

 

 

 

Tổng cộng (Giá trị đơn hàng ) / Total (Order value)

 

 

NƠI NHẬN HÀNG (Ship to):

ĐỊA CHỈ (Address): ....................................................................................................................................................................................

THỜI GIAN (Time):Nhận hàng ngày ../../..... / Receiving products ../../...................................................................................................

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN (Delivery means):......................................................................................................................................

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN (Delivery fee):.......................................................................................................................................................

THANH TOÁN (Payment):

ĐẶT CỌC (Deposit): ... sẽ đặt cọc cho “company name”  ................................................. đồng sau khi ký đơn đặt hàng để bảo đảm ký kết và thực hiện đơn đặt hàng này. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả lại cho ... trong vòng một (..............) ngày kể từ ngày .. hoàn thành thanh toán giá trị đơn đặt hàng cho “company name” / ... shall deposit to “company name”  VND .................... after signing the Order for signing and performance of the Order. “company name”  shall return the deposit to ... within one (....) after ...completed the payment.

 

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN (Form and Payment time): ... thanh toán cho “company name” giá trị đơn đặt hàng sau khi nhận hàng hóa thực tế và hóa đơn GTGT hợp lệ/ .. shall pay the order value to “company name”  after completion of receipt goods and VAT invoice.

 

ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG/ORDERED BY

CÔNG TY /COMPANY....................................

 

 

 

 

 


Date (Ngày tháng)  --------------------------------------------------

 

 

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG/CONFIRMED BY

CÔNG TY /COMPANY....................................

 

 

 

 

 

 

Date (Ngày tháng)  --------------------------------------------------

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.