CÔNG TY ………………….

………………….COMPANY

Số: …../…../……

No.:…./…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

MINUTES OF THE HANDOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ ……, chúng tôi gồm có:

Today, date …/…./…, at address ……., we including:

A. BÊN BÀN GIAO:

HANDOVER PARTY:

Họ và tên: .............................................................................................................................................................

Full name: .............................................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................  Bộ phận: .......................................................................................

The position: ............................................  Department: .......................................................................................

Lý do bàn giao: ......................................................................................................................................................

The reason for handing over: .................................................................................................................................

B. BÊN NHẬN BÀN GIAO:

RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận nhận bàn giao: ..........................................................................................................................................

Handover department: ............................................................................................................................................

Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao: ....................................................................................................................

Representative of handover department:.................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................... Bộ phận: ..........................................................................................

The position: ............................................  Department: .........................................................................................

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

Together handover work with the following content:

I.   BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

     HANDOVER OF JOB:

Stt/No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

      HANDING THE RECORD DOCUMENT:

Stt/No.

Mã hồ sơ, tài liệu/ Code records, documents

Tên hồ sơ, tài liệu/ Records, documents name

Số lượng/ Quantity

Tình trạng/State

Vị trí để hồ sơ, tài liệu/ Location to records, documents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản kết thúc vào lúc ...... cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

The minutes end at ...... the same day. The parties agree to the above.

Biên bản được thành lập …….  (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

The minutes are established ....... (...) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value.

 

Quản lý bộ phận

Department management

(Ký và ghi rõ họ tên)/ Sign and write full name            

Người bàn giao

Hander

(Ký và ghi rõ họ tên) )/ Sign and write full name                           

Người nhận bàn giao

Recipients delivered

(Ký và ghi rõ họ tên) )/ Sign and write full name                           

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.