CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------- 

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: ....................................................................................................


Tôi tên là   : ................................................................................................................................................................................................
 
Giới tính    : ........................ Dân tộc           : .....................................  
Sinh ngày  : ........................ Quốc tịch        : .....................................  
CMND số  : ....................... Ngày cấp        : ..................................... Nơi cấp     : ......................................
Chức vụ    : ........................ Điện thoại       : ..................................... Email         : .......................................

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...........................................................................................................................................................................................

Là đại diện thực hiện thủ tục:...................................................................................................................................................................

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày ....../....../.......... tôi đã nộp hồ sơ ......................................................................................[tên hồ sơ] cho .................................. [cơ quan có thẩm quyền]biên nhận hồ sơ số ........................ . Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do: .........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị ............................... [cơ quan có thẩm quyền] xem xét giải quyết.

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.