[Logo công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../…../…… (1)

V/v….….. (2)

……, ngày…… tháng…… năm 20…

 

Kính gửi: (3)

- ................................................... ;
- ................................................... ;
- ................................................... ;

 

.................................................................................................................................................. (4)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................. /.

 

 

 

Nơi nhận: (5)

-    ................. ;

-    ................. ;

-    Lưu VP.

<CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ> (6)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Điền số hiệu văn bản.

(2) Ghi trích yếu của văn bản; chữ in thường đậm (không để trong ngoặc đơn hoặc ngoặc kép).

(3) Điền nơi gửi.

(4) Nội dung văn bản. Ghi nội dung cần yêu cầu, đề nghị giải quyết; chia và đánh số thứ tự các mục và điểm nếu cần thiết. Ghi “Trân trọng !” hoặc câu tương tự để kết thúc Công văn.

(5) Ghi cụ thể nơi nhận; tùy từng trường hợp, có thể thêm bớt một số đối tượng; lưu VP và Đơn vị soạn thảo. Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp thì phần nơi nhận không ghi “Như Kính gửi” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào.

(6) Ghi chức vụ của người ký.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.