[Logo]

CÔNG TY

SỐ:…../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP

(V/v Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động)

 

Cuộc họp bắt đầu vào lúc ……… giờ ……… phút ngày …………/………/……., tại ………………………………….địa chỉ số …………………

I/ Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

- Ông/bà: ………………………………………, chức vụ: …………………………..………

2. Đại diện Công đoàn:

- Ông/bà: ………………………………………, chức vụ: …………………………..………

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông/bà: …………………………………………………………………………..…………

II/ Nội dung cuộc họp:

1. Đại diện Người sử dụng lao động:

- Trong thời gian qua, (Công ty/đơn vị) …………………………. (sau đây gọi là "Công ty")có giao công việc cho Người lao động là Ông/bà:…………..…… chức danh công việc …………………….… hiện đang công tác tại……………………………………………………………………….………. (sau đây gọi là "Người lao động").

Tuy Công ty đã nhiều lần lập biên bản về việc không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động đã ký nhưng Người lao động vẫn không thể hoàn thành công việc do yếu tố chủ quan của người lao động. Cụ thể, Công ty đã tiến hành lập biên bản việc không hoàn thành công việc của Người lao động như sau như sau:

+ Ngày ………/…………/…………, lập biên bản không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo hợp đồng (lần thứ nhất);

+ Ngày ………/…………/…………, lập biên bản không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo hợp đồng (lần thứ hai);

+ Ngày ………/…………/…………, lập biên bản không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo hợp đồng (lần thứ ba);

(Theo các Biên bản đính kèm)

- Như vậy, trong vòng ... tháng mà Người lao động đã liên tiếp không hoàn thành công việc được giao.

Việc không hoàn thành nhiệm vụ trên gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý điều hành và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất/ kinh doanh của Công ty. Do vậy, theo quy định của pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể, Công ty sẽ tiến hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) của Người lao động với lý do thường xuyên không hoàn thành công việc.

2. Đại diện Công đoàn:

Sau khi xem xét các biên bản về việc không hoàn thành công việc theo hợp đồng của Người lao động và sau khi nghe đại diện Công ty trình bày những khó khăn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của Công ty do Người lao động không hoàn thành công việc. Công đoàn thống nhất việc Công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với Người lao động với lý do: thường xuyên không hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng.

3.  Kết luận cuộc họp:

Thống nhất về việc Công ty tiến hành đơn phương chấm dứt HĐLĐ với Người lao động do thường xuyên không hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ ……… phút cùng ngày, biên bản đã được đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên.
 

THƯ KÝ

 

(ký ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN

CÔNG ĐOÀN

(ký ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(ký ghi rõ họ và tên)

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.