QUẬN/HUYỆN

………………………………….……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ..., ngày …… tháng ….. năm ………

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

 Bầu BCH lâm thời Công đoàn ……………………………………………………

   Chúng tôi gồm: ………………và ………………………được Ban vận động thành lập CĐCS giới thiệu để tổ chức bầu cử BCH lâm thời Công đoàn tại đơn vị, báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Số đoàn viên và NLĐ tự nguyện gia nhập công đoàn là ………… người.

+ Số người tham gia bỏ phiếu tín nhiệm là ………… người.

Hội nghị đã quyết định số lượng UV.BCH lâm thời CĐCS là .… đồng chí.

Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm … đồng chí (danh sách đính kèm).

Trong đó:  Ứng cử: ..… người; Đề cử: …… người.

- Số phiếu phát ra: ...................... Phiếu ; Số phiếu thu về: ................... phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : ...................... phiếu; Số phiếu không hợp lệ : ...... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu :

1.    Anh/ Chị:................................................ Đạt………/…… Phiếu, Tỷ lệ: ……%.

2.    Anh/ Chị:................................................ Đạt………/…… Phiếu, Tỷ lệ: ……%.

3.    Anh/ Chị:................................................ Đạt………/…… Phiếu, Tỷ lệ: ……%.

Tập thể giới thiệu anh/ chị: …………………………………… giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn đạt ……/…….. phiếu đồng ý, tỷ lệ ……….%

Tập thể giới thiệu anh/ chị: ……………………………… giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn đạt ……/…….. phiếu đồng ý, tỷ lệ ……….%

Căn cứ điều lệ quy định, các anh (chị) có tên sau đã trúng cử BCH lâm thời Công đoàn với các chức danh trong công đoàn cụ thể như sau:

1.    Anh/ Chị:......................................................................... Chủ tịch;

2.    Anh/ Chị:.................................................................. Phó Chủ tịch;

3.    Anh/ Chị:........................................................................... Ủy viên.

Biên bản kết thúc vào lúc: ….. giờ …. phút cùng ngày và được lập thành 2 bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại diện kiểm phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

………………………………..

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.