[Logo công ty]

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…./20…./……

…………, ngày        tháng        năm     201…

 

 

TỜ TRÌNH

V/v:........................................................... (1)

 

Kính gửi:....................................................................................

 

I.       Nội dung chính (của vụ việc/sản phẩm/vấn đề trình).

          1...........................................................................................................................................

          2...........................................................................................................................................

II.      Cơ sở (pháp lý, thực tiễn), lý do trình.

          1...........................................................................................................................................

          2...........................................................................................................................................

III.     Đánh giá.

          1...........................................................................................................................................

          2...........................................................................................................................................

IV.     Đề xuất cụ thể.

          1...........................................................................................................................................

          2...........................................................................................................................................

 

 

ĐƠN VỊ TRÌNH (2)

 

 

 

PHÊ DUYỆT

 

Ý KIẾN CỦA........................................

 (Đơn vị liên quan)

(nếu có)

 

 

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Tiêu đề tờ trình

(2) Cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.