CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………………………., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DU LỊCH

Số: ……………../HĐDV

 

Bên A             :..................................................................................................................................

Địa chỉ             :..................................................................................................................................

Điện thoại       :..................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………………………được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố, tỉnh ………………. cấp ngày ………………………

Đại diện          :.................................................... Chức vụ: ............................................................

 

Bên B              :..................................................................................................................................

Địa chỉ             :..................................................................................................................................

Điện thoại       :..................................................................................................................................

GCNĐKDN/ CMND/ hộ chiếu (*) số:.................... cấp ngày: ..................  tại ...............................

Đại diện          :.............................................................................. (nếu có)

* GCNĐKDN (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp; CMND/ hộ chiếu đối với cá nhân.

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Bên A nhận tổ chức cho Bên B theo các điều khoản sau:

1.1.        Địa điểm du lịch: ................................................................................................................

1.2.        Thời gian: ..........................................  từ ....../……/……… đến ……./……../……….

1.3.        Cung đường: ......................................................................................................................

1.4.        Tổng số lượng khách tạm tính: ………… khách. (Bằng chữ: ......................................... )

              Danh sách chi tiết kèm theo tại phụ lục I của Hợp đồng này.

1.5.        Lịch trình chi tiết:

              Ngày 1: ................................................................................................................................

Sáng:     ..............................................................................................................................................

Chiều:   ..............................................................................................................................................

Tối:       ..............................................................................................................................................

              Ngày 2: ................................................................................................................................

Sáng:     ..............................................................................................................................................

Chiều:   ..............................................................................................................................................

Tối:       ..............................................................................................................................................

1.6.        Dịch vụ bao gồm:

- Phương tiện vận chuyển:

           + Xe đưa đón: xe …..…. Chỗ, hiệu xe ………………, đời xe ………………………….

           + Xe đón khách tại các điểm du lịch (nếu có): .......................................................................

- Phòng khách sạn (chất lượng khách sạn, số lượng người một phòng): ..........................................

- Vé tham quan (nếu có)

- Phí bảo hiểm du lịch: Tối đa ……………………. VND/ vụ

- Chi phí ăn uống chính (Thực đơn kèm theo phụ lục II hợp đồng này)

- Hướng dẫn viên du lịch (nếu có)

- Chi phí khác (liệt kê cụ thể):

              ..............................................................................................................................................

              ..............................................................................................................................................

              ..............................................................................................................................................

1.7.        Đón khách: vào lúc …….. giờ ngày ……./………./………….

              Tại: .......................................................................................................................................

              Về địa chỉ: ...........................................................................................................................

1.8.        Trả khách: vào lúc …….. giờ ngày ……./………./………….

              Tại: .......................................................................................................................................

              Về địa chỉ: ...........................................................................................................................

 

ĐIỀU 2. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1.        Giá tour: …………. VND/ người áp dụng cho đoàn dưới ….. hành khách

2.2.        Tổng giá trị hợp đồng là: .....................................................................................................

              Bằng chữ: ............................................................................................................................

2.3.        Phương thức thanh toán:

- Bên B trả trước cho Bên A số tiền tương đương 70% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng này.

- Bên B thanh toán số tiền còn lại cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi trên thực tế.

2.4.        Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2.5.        Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.


ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1.        Bên A có quyền:

a.           Bên A có quyền sắp xếp lại chương trình, lịch trình cho phù hợp hoặc hủy bỏ trong trường hợp bất khả kháng hay lý do khách quan không thể khắc phục được. Trường hợp phải thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, hai bên thực hiện theo quy định tại điều 5 Hợp đồng này.

b.           Không thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng nếu do sự thay đổi của bên A mà không đạt được sự thoả thuận hay thông báo trước và được đền bù mọi thiệt hại.

3.2.        Bên A có nghĩa vụ:

a.           Triển khai đặt phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ khác đã nêu trong chương trình.

b.           Thực hiện hợp đồng theo đúng lịch trình theo thỏa thuận của hai bên tại Hợp đồng này hoặc văn bản thỏa thuận thay đổi của hai bên.

c.           Bảo đảm sự an toàn, chất lượng cho hành khách trong suốt chuyến đi trừ trường hợp sự kiện bất khả kháng.

d.          Bồi hoàn 100% tổng giá trị hợp đồng cho Bên B trong trường hợp huỷ bỏ hợp đồng trước ngày khởi hành.

 

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1.        Bên B có quyền:

a.           Yêu cầu bên A cung cấp các dịch vụ theo điều 1 và chi tiết lịch trình kèm theo.

b.           Yêu cầu bên A bảo mật các thông tin trong hợp đồng.

c.           Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng.

d.          Thay đổi chương trình trước thời điểm khởi hành phải được sự đồng ý của Bên A.

4.2.        Bên B có nghĩa vụ:

a.           Cung cấp chính xác các thông tin liên quan trọng hợp đồng và xác nhận về lượng khách trước 03 ngày khởi hành cho bên A

b.           Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên A quy định tại mục 2.3.

c.           Sử dụng các dịch vụ du lịch theo đúng mục đích và điều khoản đã cam kết.

d.          Chấp hành đúng các yêu cầu của bên A đảm bảo an toàn trong qua trình.

e.           Thông báo ngay những thay đổi và hợp tác với bên A giải quyết những vấn đề phát sinh trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng.

f.           Bồi thường 50% tổng giá trị hợp đồng cho Bên A nếu huỷ bỏ hợp đồng trước ngày khởi hành trong vòng 03 ngày.

g.           Hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với những việc nằm ngoài lịch trình đã thỏa thuận với Bên A.

 

ĐIỀU 5. THỎA THUẬN VỀ THAY ĐỔI, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

5.1.        Trường hợp thay đổi số lượng thành viên trong đoàn hoặc thay đổi dịch vụ sử dụng, Bên B báo trước cho Bên A trước ít nhất bốn (04) ngày trước ngày khởi hành để điều chỉnh lại hợp đồng.

5.2.        Trường hợp tăng số lượng người, Bên B phải trả thêm ……………… VND/ người.

5.3.        Trường hợp hủy hợp đồng:

Thời gian thông báo trước giờ khởi hành

Phí hủy

03 ngày

30% giá trị hợp đồng

02 ngày

50% giá trị hợp đồng

01 ngày

75% giá trị hợp đồng

Trước giờ khởi hành

100% giá trị hợp đồng

 

ĐIỀU 6. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

6.1.        Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).

6.2.        Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia trong vòng một (01) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng.

6.3.        Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.


ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1.        Trong quá trình thực hiện, các Bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu bên nào gặp khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng

7.2.        Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không có kết quả thì vụ việc được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
 

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
8.1.        Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, bất kỳ sự bổ sung và/hoặc chỉnh sửa nào trong hợp đồng này là một phần không thể tách tời của Hợp đồng này và chỉ có hiệu lực kể từ khi những sự thay đổi, bổ sung, sửa đổi đó được ký kết bởi tất cả các bên. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản Tiếng Việt, mỗi Bên giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

8.2.        Các bên đã đọc và đồng ý với nội dung của Hợp đồng này.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.