ĐIỀU KHOẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Bồi thường thiệt hại:

a. Nếu bất kỳ bên nào trong Hợp đồng này không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định Hợp đồng này và/hoặc quy định pháp luật dẫn đến việc gây ra thiệt hại cho bên còn lại, Bên vi phạm có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại đó cho bên bị thiệt hại.

b. Ngoài nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, Bên vi phạm có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp có thể để khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm nhằm tránh và hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra với Bên vi phạm. Mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ này sẽ do bên vi phạm chịu trách nhiệm.

c. Bên bị thiệt hại từ hành vi vi phạm của bên kia có quyền trực tiếp khấu trừ số tiền bồi thường thiệt hại từ các khoản thanh toán hoặc đặt cọc phải thanh toán cho bên vi phạm để bồi thường cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh do hành vi vi phạm thỏa thuận của bên vi phạm trong hợp đồng. 

2. Phạt vi phạm:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một Bên có một/một số/toàn bộ hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình bao gồm các hành vi: 

  • Giao hàng trễ hạn;
  • Không giao hàng đủ số lượng như đã cam kết;
  • Không đảm bảo chất lượng hàng hoá như đã cam kết;
  • Các hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng khác dẫn đến bên bị thiệt hại không đạt được mục đích khi tham gia Hợp đồng này.

Bên vi phạm có trách nhiệm nộp phạt một khoản phạt vi phạm cho Bên bị vi phạm. Giá trị khoản phạt vi phạm được tính bằng .....% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.