[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY’S NAME]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSITION TO BE APPOINTED] 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

__________________ 

               [NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]

               [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc bổ nhiệm [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM]

Regarding the appointment of [POSITION TO BE APPOINTED]

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

[POSITION OF APPOINTOR]

Căn cứ:

Pursuant to:

-       Điều lệ Công ty;

The Company’s charter;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];

Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

The business demands;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

The employee’s ability, attitude and achievements;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM].

The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE].

QUYẾT ĐỊNH

DECIDES

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

ID No. [NUMBER]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Date of birth: [DATE]

Vào chức danh [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

To be [POSITION TO BE APPOINTED] of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM]:

Rights and responsibilities of [POSITION TO BE APPOINTED]

-           Các quyền và nghĩa vụ của [CHỨC DANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM] được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và

The rights and responsibilities of [POSITION TO BE APPOINTED] are prescribed in the Company’s charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders.

-           Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị mới trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

Mr./Ms. [NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new positions from [DATE OF APPOINTMENT].

3.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF APPOINTED PERSON], [OTHER PEOPLE IF ANY] and [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Đây là mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự được sử dụng chung trong các công ty hay các tổ chức có sử dụng người lao động. Đối với mỗi chức danh cần lưu ý để bổ sung thông tin cho phù hợp với từng trường hợp bổ nhiệm. 
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.