TÊN CÔNG TY

LOGO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU NGHỈ VIỆC
Số:…………

Hôm nay ngày …./…/….. tại ……………………………………… chúng tôi gồm có:

CÔNG TY ..................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp : ...................................................................................................................

Trụ sở: ..........................................................................................................................................

Đại diện bởi: ................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “ Người sử dụng lao động” hoặc “Bên A”)

 

......................................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ........................................... Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................

CMND/Passport/CCCD số :.........................................................................................................

Cấp ngày:....................................................... nơi cấp :.................................................................

Sổ lao động số (nếu có):................................................................................................................

Cấp ngày:....................................................... nơi cấp :.................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “Người lao động” hoặc “Bên B”)

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với những điều kiện và điều khoản sau đây:

 

1.         Thông tin mật được hiểu là những thông tin được lưu trữ và/hoặc bảo vệ do một bên hoặc đại diện của bên đó tiết lộ cho bên kia hoặc đại diện của bên kia (như định nghĩa dưới đây) trước hoặc sau thời điểm Hợp đồng/Thỏa thuận này chấm dứt, bao gồm nhưng không hạn chế:

1.1.      Các điều khoản hiện hữu của Thỏa thuận này hoặc Hợp đồng lao động các bên đã ký kết trước đó.

1.2.      Bất kì thông tin nào được xem là mật một cách hợp lý liên quan đến:

-           Hoạt động, giao dịch, khách hàng, người tiêu dùng, bên cung ứng, kế hoạch, dự định, cơ hội, thị trường của bên tiết lộ (hoặc của bất cứ thành viên nào thuộc nhóm doanh nghiệp mà trong đó bên tiết lộ cũng là thành viên); và

-           Hoạt động, quy trình, thông tin sản phẩm, bí quyết, thiết kế, bí mật kinh doanh, phần mềm của bên tiết lộ (hoặc của bất cứ thành viên nào thuộc nhóm doanh nghiệp mà trong đó bên tiết lộ cũng là thành viên); và

1.3.      Bất cứ thông tin, dữ liệu nào được phát hiện, phát triển và lĩnh hội bởi các bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng/Thỏa thuận này.

1.4.      Bất kì thông tin nào trong các bảng, danh sách, phụ lục đính kèm (nếu có).

Đại diện của một bên trong nội dung này bao gồm đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền, toàn bộ nhân viên, bên tư vấn.

2.         Trong suốt thời hạn của Hợp Đồng Lao Động này và toàn bộ thời gian sau đó, Người Lao Động không được phép, trừ trường hợp để thực hiện nhiệm vụ của Người Lao Động được quy định tại Hợp đồng này, sử dụng hoặc để lộ cho bất kỳ Thông tin mật nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc liên quan đến bất kỳ công ty liên kết nào của Công ty, trừ khi pháp luật yêu cầu.

3.         Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:

3.1.      Tất cả các tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật, phát triển, sáng chế, kỹ thuật, phương pháp cải tiến, sản phẩm, thiết bị, chương trình hoặc hệ thống (Tác phẩm) mà nhân viên tưởng tượng, phát triển, tạo ra trong phạm vi của nhân viên khi làm việc tại Công ty dưới bất kỳ hình thức nào và đó sẽ là tài sản duy nhất của Công ty.

3.2.      Người lao động không được bỏ ngang hoặc vô điều kiện hủy bỏ quyền lợi của Công ty, tất cả quyền liên quan đến quyền tác giả cuả nhân viên đối với bất kỳ tác phẩm bản quyền nào trong suốt quá trình làm việc tại bất kỳ Công ty nào, bao gồm quyền tác giả và quyền đòi bồi thường một khoản thanh toán bổ sung đối với việc sử dụng hoặc khai thác những tác phẩm dó theo pháp luật Việt Nam.

3.3       Người lao động đồng ý rằng:

a)         Tiền lương, tiền thưởng, hoặc những khoản thu nhập khác mà Công ty trả cho nhân viên trong suốt thời gian làm việc là một khoản bồi thường đầy đủ cho:

(i)        Sự phân công lao động của nhân viên về sáng tạo, tưởng tượng, phát triển và tạo ra trong thời gian làm việc của nhân viên ở bất kỳ Công ty nào của Tập đoàn trong phạm vi công việc của mình hiện tại và sau này; và

(ii)       Việc sử dụng các bản quyền tác phẩm của nhân viên trong suốt thời gian làm việc với Công ty được thực hiện theo pháp luật Việt Nam.

b)         Nhân viên sẽ không thực hiện bất kỳ khiếu nại nào đối với Tập đoàn liên quan đến các tác phẩm bản quyền đó

3.4       Trong phạm vi mà bất kỳ tác phẩm nào do Người lao động đã tưởng tượng, phát triển và tạo ra sản phẩm trong thời gian làm việc tại Công ty thuộc trong phạm vi công việc của Người lao động hoặc có bất kỳ hoạt động nào liên quan tương tự sẽ không tự động trở thành tài sản của Công ty mà phải được Người lao động giao cho công ty tất cả quyền và lợi ích trong tác phẩm, kể cả bản quyền trên toàn thế giới dưới mọi hình thức, ngay cả các phương tiện truyền thông từ bây giờ hay sau này được biết đến theo pháp luật Việt Nam, Người lao động phải cấp cho Công ty một giấy ủy quyền để thay mặt Người lao động thực hiện tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến thực hiệc chuyển giao quyền đối với Tác phẩm đó, bất kỳ sự thừa nhận nào về các quyền và quyền đổi mới đối với Tác phẩm. Nhân viên đồng ý rằng mình có nghĩa vụ phải hợp tác đầy đủ trong việc thiết lập và duy trì tất cả các quyền đối với Công ty bằng cách hợp thức hóa mục đích các tài liệu, ứng dụng của Tác phẩm đối với Công ty, sau đó:

a)         Người lao động chấp nhận một cách vô điều kiện và không thay đổi đối với Công ty, không được thực thi quyền của nhân viên trong công việc chống lại công ty và không được khiếu nại và viện cớ dưới bất kỳ hình thức nào để chống lại công ty liên quan đến việc sử dụng tác phẩm.

b)         Người lao động đồng ý với các yêu cầu và chi phí của Công ty, đồng ý tham gia vào mọi hoạt động của Công ty để thực thi quyền của nhân viên trong công việc, chống lại bên thứ 3; và

c)         Người lao động chấp nhận một cách tuyệt đối và không thay đổi đối với Công ty, trong thời gian làm việc tại công ty, quyền của Người lao động đã được việc thanh toán một cách đầy đủ riêng biệt thì Công ty không phải chi trả phí bản quyền mà không cần phải xem xét thêm  và có quyền cấp phép lại, sao chép, tạo ra các sản phẩm tái sinh, phân phối, thực hiện công khai và hiển thị công khai (bằng tất cả các phương tiện hiện tại hoặc phát triển sau này) dưới nhiều cấp độ.

4.         Nghĩa vụ sau khi chấm dứt quan hệ lao đông Người Lao Động tại đây nhất trí rằng nếu như quan hệ lao động của mình với Người Sử Dụng Lao Động chấm dứt vì bất kỳ lí do gì, Người Lao Động sẽ ngay lập tức và vô điều kiện bàn giao lại toàn bộ tài sản vật chất được Người Sử Dụng Lao Động giao và/hoặc đang cho Người Lao Động nắm giữ và toàn bộ các tài liệu, giấy tờ và vật liệu chứa đựng các thông tin mật hoặc thông tin về nhân sự của Công ty. Vì vậy, Người Lao Động đồng ý rằng mình sẽ không:

(a)        trực tiếp hoặc gián tiếp dụ dỗ, lôi kéo hoặc thu hút lấy mất bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc doanh nhân nào mà vào thời điểm chấm dứt quan hệ lao động đang là khách hàng hay khách hàng tiềm năng của Công ty;

(b)        trực tiếp hoặc gián tiếp dụ dỗ, lôi kéo, thu hút bất kỳ nhân viên nào của Công ty vì mục đích riêng của Người Lao Động hay vì mục đích của cá nhân hay pháp nhân nào khác;

(c)        Người Lao Động sẽ không tham gia hoặc thực hiện bất kỳ công việc hoặc hành động — với tư cách là chủ sở hữu, thành viên hợp danh, người quản lí, tư vấn, người làm công — hoặc tham gia vào bất kỳ công việc nào liên quan đến những sản phẩm, quy trình, hoạt động kinh doanh những sản phẩm hoặc quy trình hoặc hoạt động kinh doanh tương tự như những công việc mà Người Lao Động làm việc cho Người Sử Dụng Lao Động. Người Lao Động cũng đồng ý rằng nếu mình được một công ty kinh doanh ngành nghề của Người Sử Dụng Lao Động tuyển dụng thì Người Lao Động sẽ thông báo lại cho Người Sử Dụng Lao Động về công việc, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mình với Người Sử Dụng Lao Động mới. Người Sử Dụng Lao Động có thể gửi một bản sao của Thỏa Thuậnnày đến Người Sử Dụng Lao Động mới của Người Lao Động qua đó Người Sử Dụng Lao Động có thể thông báo về những hạn chế ràng buộc Người Lao Động theo quy định của Hợp Đồng này. Những hạn chế trên đây sẽ có hiệu lực áp dụng trong thời hạn hai (02) năm sau khi quan hệ lao động với Người Sử Dụng Lao Động chấm dứt và hạn chế này chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ Việt nam. Các quy định này không nhằm mục đích ngăn cản Người Lao Động tiếp tục sử dụng những kinh nghiệm kỹ năng chung, mà chỉ áp dụng cho những thông tin mật. Nếu vi phạm quy định này, Người Lao Động cam kết sẽ chịu bồi thường theo trách nhiệm dân sự với số tiền tương đương hai mươi (20) tháng lương khi Người Lao Động thôi việc.

5.         Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của bản thỏa thuận này bị tuyên bố vô hiệu thì những điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữa nguyên hiệu lực hiệu quả đầy đủ.

6.         Hiệu lực

Nhân viên công ty đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ tồn tại khi người lao động thôi việc tại công ty, bao gồm cả việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

 

 

___________________________

Họ tên:

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

 

___________________________

Họ tên:

Chức vụ: Giám đốc

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.