CÔNG TY …………….

Số: ….../QĐ-KLLĐ/201….

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Xử lý kỷ luật lao động ông/ bà …….)

 

-          Căn cứ Bộ Luật Lao động Việt Nam;

-          Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hướng dẫn Bộ luật Lao động;

-          Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;        

-          Căn cứ vào Nội Quy Lao Động của Công Ty được ban hành ngày ..... tháng ..... năm ......... (Nội Quy Lao Động);     

-          Căn cứ Biên Bản Xử Lý Kỷ Luật Lao Động ngày ....... tháng........ năm ..........;

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thi hành kỷ luật lao động đối với Ông/Bà .............................................

-          Làm việc cho Công Ty theo Hợp Đồng Lao Động số ........ ngày ....... tháng .....năm ..........;

-          Chức vụ: ..................................

-          Hành vi vi phạm: ................................................................................................................

................................................................................................................................................. ;

-        Hình thức kỷ luật:

Công ty áp dụng hình thức kỷ luật "sa thải" đối với ông/ bà …………..

Thời gian chấm dứt Hợp đồng lao động: tính từ ngày ………………

 

Điều 2: Chế độ và trách nhiệm của người lao động:

-      Công ty sẽ thanh toán tiền lương và các khoản phúc lợi khác cho ông/ bà ………….theo chính sách của Công ty và quy định của pháp luật tính đến ngày ………………….

-       Ông/ bà ……….. có trách nhiệm bàn giao công việc, sổ sách tài liệu cho công ty ngay sau khi nhận quyết định này.

Điều 3: Hiệu lực của quyết định 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà ............., các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

[ký và đóng dấu]

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.