PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

EMPLOYEE PERFORMANCE REVIEW

 

Họ tên nhân viên:

Employee name:

…………………………

MSNV:

Employee ID:

…………………………

Vị trí, chức vụ:

Job Title:

…………………………

Bộ phận:

Department:

…………………………

 

 

Ngày đánh giá:

Review Date:

 

Người đánh giá: .....................................................  Chức vụ: .........................................................

Reviewer name: .....................................................  Position: ..........................................................

Mục đích đánh giá:

The purpose of review:

 

 

Đánh giá định kỳ

Periodic review

 

 

Đánh giá thử việc

Reviews of trial

 

 

Đánh giá ký lại hợp đồng

Reviews to re-sign the contract

 

 

Đánh giá tăng lương đột xuất

Reviews for salary increase

 

Ghi chú:          (1) Yếu           (2) Kém          (3) Đạt yêu cầu          (4) Tốt             (5) Rất tốt

Note:                (1) Poor          (2) Fair           (3) Satisfactory            (4) Good          (5) Excellent

STT

Tiêu chuẩn đánh giá

Criteria for evaluation

Trọng số

Coefficient

Thang điểm

Ratings

Tổng điểm

Total score

1

2

3

4

5

 

I. NĂNG LỰC – NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

CAPACITY - PROFESSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

1

Chuyên môn

Professional knowledge

 

 

 

 

 

 

 

2

Mức độ hiểu rõ công việc

Job knowledge

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ năng thực hiện công việc

Work skills

 

 

 

 

 

 

 

4

Kỹ năng giao tiếp/ nghe

Communication/Listening Skills

 

 

 

 

 

 

 

5

Khả năng tự giải quyết các tình huống phái sinh

The ability to resolve the situation derivative

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

PRODUCTIVITY AND WORK QUALITY

 

 

 

 

 

 

 

6

Năng suất

Productivity

 

 

 

 

 

 

 

7

Chất lượng công việc

Work Quality

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, KỶ LUẬT

RESPONSIBLE, DISCIPLINE

 

 

 

 

 

 

 

8

Trung thực

Dependability

 

 

 

 

 

 

 

9

Đi làm đúng giờ

Attendance/Punctuality

 

 

 

 

 

 

 

10

Ý thức trách nhiệm đối với công việc

Sense of responsibility for the work

 

 

 

 

 

 

 

11

Theo sát tiến độ thực hiện công việc (thời gian)

Progress of work

 

 

 

 

 

 

 

12

Chủ động giải quyết khó khăn phát sinh và đóng góp cải tiến công việc

Proactively solve difficulties arising and improved contribution of work

 

 

 

 

 

 

 

13

Chấp nhận sự phân công của lãnh đạo

Accept the assignment of leadership

 

 

 

 

 

 

 

14

Sáng tạo trong công việc

Initiative

 

 

 

 

 

 

 

15

Hiểu biết và tuân thủ chính sách, nội quy, quy định của Công ty

Compliance with company rules

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TINH THẦN TẬP THỂ

TEAMWORK

 

 

 

 

 

 

 

16

Khả năng làm việc chung với cộng sự

Team work skill

 

 

 

 

 

 

 

17

Quan hệ với đồng nghiệp

Relations with colleagues

 

 

 

 

 

 

 

 

V. NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ*

LEADERSHIP CAPACITY

 

 

 

 

 

 

 

18

Khả năng quản lý, lãnh đạo

Leadership capacity

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/ Total

C =

 

 

 

 

 

B =

 

Kết quả: Điểm trung bình: A = B/C =

Results: Average score:

1.      Đánh giá kết quả/ Overall Rating: .............................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ưu điểm/ Advantages: .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nhược điểm/ Disadvantages: ............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Đề xuất/ Proposed [1]: (Nêu rõ lý do và đề xuất) .................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.      Phần đánh giá của phòng nhân sự:

The reviews of HR (Human resouces department)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3.      Phần đánh giá của Giám đốc:

The review of Director

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Trường hợp giám đốc đồng ý chủ trương, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy trình của công ty.

The case of the Director agrees, advocates the responsible Division fully completed according to the procedures and processes of the company.

Người đánh giá/ Reviewer

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

T.M Phòng nhân sự/

On be half of HR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Giám đốc/

Director

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and stamp)

 

 

 

[1] Tăng giảm lương, bổ nhiệm chức vụ hoặc quyết định gia hạn hợp đồng/ Increase the salary reduction, appointed to the Presidency or the decision to extend the contract.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.