CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THU GOM RÁC

Số.: ……….

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành.

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 201.., chúng tôi đại diện hợp pháp của:

BÊN A                 :     ..................................................................................................................

Địa chỉ                 :     ..................................................................................................................

Điện thoại           :     ..................................................................................................................

Tài khoản            :     ..................................................................................................................

Mã số thuế          :     ..................................................................................................................

Đại diện               : ……………………………………………………Chức vụ: ..............

BÊN B                 :     ..................................................................................................................

Địa chỉ                 :     ..................................................................................................................

Điện thoại           :     ..................................................................................................................

Tài khoản            :     ..................................................................................................................

Mã số thuế          :     ..................................................................................................................

Đại diện               : ……………………………………………………Chức vụ: ..............

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với các nội dung cụ thể sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ

1.1     Bên B nhận thu gom toàn bộ rác thải cho bên A tại: …….. ………………………………………………..-

1.2     Phương tiện lưu chứa rác: Bên A tự trang bị hoặc thuê dịch vụ này của Bên B.

1.3 Phương tiện vận chuyển rác thải đến trạm trung chuyển: Bên A có trách nhiệm vận chuyển hoặc thuê dịch vụ này của Bên B.

1.4   Thời gian thu gom: bên A có trách nhiệm thu gom mỗi ngày một lần vào buổi sang từ …. Giờ đến …. Giờ.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1  Giá trị hợp đồng:………… đồng/tháng

(Đơn giá này đã bao gồm 10% thuế GTGT)

2.2  Phương thức thanh toán.

Cuối mỗi tháng, Bên B sẽ tổng hợp khối lượng hàng tháng và xuất hóa đơn kèm theo giấy đề nghị thanh toán gửi cho bên A, Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhân được hoá đơn và đề nghị thanh toán bằng tiền mặt tại trạm trung chuyển hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: ……………………- Ngân hàng ……………………- Chi nhánh…………. Nếu bên A không thanh toán tiền cho bên B trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhân được hoá đơn và đề nghị thanh toán thì bên B có quyền tạm ngưng hợp đồng.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ……./……./201.. đến ngày …./……/201..

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1     Trách nhiệm của bên A:

4.1.1     Chứa rác vào bao nylon cột kín miệng hoặc thùng chứa rác chuyên dụng chuẩn, thực hiện các quy định về phân loại rác thải rắn tại nguồn, không được đưa các loại rác thải nguy hại, rác thải không hợp pháp, rác thải có thể gây cháy.

4.1.2     Nếu xảy ra tình trạng rác thải ngoài quy định của hợp đồng để chung với rác thải sinh hoạt , Bên B có quyền từ chối thu gom rác thải ngày hôm đó (hai bên lập biên bản sự việc), Bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí thu gom, vận chuyển tương ứng với khối lượng một chuyến vận chuyển tối thiểu trong tháng theo đơn giá trong hợp đồng.

4.1.3     Giao rác đúng thời gian và đặt tại vị trí thỏa thuận, nơi lưu chứa phải thuận tiện cho xe lấy rác vào thu gom.

4.1.4     Thanh toán thêm chi phí thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt có lẫn rác thải rắn công nghiệp theo đơn giá đã ký kết trong hợp đồng này.

4.1.5     Thực hiện đúng các quy định về phân loại rác thải tại nguồn.

4.1.6     Thông báo cho Bên B trong trường hợp khối lượng rác thải tăng để Bên B có kế hoạch điều động phương tiện xe, máy. (Báo trước 02 ngày về số điện thoại: ……………………). Bên A chịu trách nhiệm thanh toán chi phí phát sinh.

4.2     Trách nhiệm của bên B:

4.2.1     Bố trí nhân sự, phương tiện đến nhận rác thải sinh hoạt theo đúng thời gian thỏa thuận và đảm bảo các quy định về vệ sinh đô thị. Phương tiện vận chuyển được trang bị bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm thu dọn sạch sẽ rác thải rơi vãi ngay sau khi thu gom.

4.2.2     Bên B từ chối thu gom hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu có các loại rác thải không có trong quy định của hợp đồng và những rác liệu không hợp pháp gây cháy, nổ hoặc chứa hóa chất độc hại trộn lẫn trong thành phần rác bên A giao cho bên B.

4.2.3     Thực hiện đúng theo quy định về vệ sinh của Thành phố. Vận chuyển rác thải về Trạm trung chuyển.

ĐIỀU 5:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền

ĐIỀU 6 ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1     Hai bên đồng ý thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có khó khăn trở ngại phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng  trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi và một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn phải thông báo cho bên kia biết trước 01 tháng. Trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được thì thống nhất nộp đơn đến tòa án để được giải quyết. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và án phí Tòa án do bên có lỗi chịu.

6.2     Khi hợp đồng hết hạn, nếu có nhu cầu hai bên sẽ cùng bàn bạc, thảo luận ký hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng.

6.3     Sau khi thực hiện xong hợp đồng, hai bên không ký lại hợp đồng mới (hoặc phụ lục hợp đồng) và không còn nợ nhau thì hợp đồng này có thêm giá trị tự thanh lý.

6.4     Hợp đồng này được thành lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ một (01) bản có giá trị như nhau.

         ĐẠI BIỆN BÊN A

 

 

 

Họ tên:…………….………….……….

Chức vụ: ……….………….………….

ĐẠI BIỆN BÊN B

 

 

 

Họ tên:…………….………….……….

Chức vụ: ……….………….………….

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.