TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

Số: …../.......

No.: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

CONTRACT LIQUIDATION MINUTES

 

Hôm nay, ngày …../…../20…., tại ..................................................................................................

To day, date …………………., at ....................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

We included:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN A): .......................................................................................

THE SERVICE PROVIDER (PARTY A):..............................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................                          Fax: .....................................

Telephone: ......................................................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

Tax code:.........................................................................................................................................

Đại diện:....................................................... Chức vụ:.......................................................

Representeb by:............................................. Position:..................................................................

Giấy ủy quyền số (nếu có):..................................................................................................

Authorization no. (if any): ..............................................................................................................

 

BÊN NHẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN B): ..........................................................................

THE PARTY USE SERVICES PROVIDED ( PARTY B):..........................................................

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ...................................................................................

ID No. / Passport No:

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................  Fax: .............................................................

Telephone:..................................................... Fax: ........................................................................

Bên A và Bên B sau đây được gọi là “Các Bên” hoặc “Hai Bên

Party A and party B hereinafter referred toParties” or “Both Parties”

Vào ngày …. tháng …. năm …., tại......................................................... . Hai Bên đã ký Hợp đồng số ……… về việc ............................................................................................ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”).

Into date ……………, at ……………………………Both party entered contract No………… about ……………………..(Hereinafter referred to as “Agreement”).

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý Hợp đồng với những nội dung như sau:

After agreement, Both party agree to liquidate contract with contents as following:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ

ARTICLE 1: CONTENT LIQUIDATION

1.1.           Hai Bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của mình theo đúng các cam kết và thỏa thuận trong Hợp đồng.

Both party confirmed Party A and Party B has completed all of its obligations in accordance with the commitments and agreements in the contract.

1.2.           Hai Bên cùng nhất trí đồng ý thanh lý Hợp đồng được nêu trên.

Both party agreed to liquidate Contract as above:

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 2: MISCELLANEOUS 

2.1.           Hai Bên bằng ý chí thống nhất rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Hợp đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý hợp đồng này.

Both agreed that there isn’t any dispute arising in relation to the contract up to the date of signing this contract liquidation minutes.

2.2.           Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ liên quan nào đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại, khởi kiện về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

This contract liquidation minutes take effect from the signing date. Parties no longer have any rights and obigations related to the contract and committed no complaints and lawsuits on any matter relating to the contract after signing this contract liquidation minutes.

2.3.           Biên bản thanh lý Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

This contract liquidation minutes s made in two (02)copies by Vietnamese, with the equal validity, each party keeps (01) copy.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

 

 

Họ và tên: _____________________

Fullname:

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

 

 

Họ và tên:  ______________________

Fullname:

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.