[Logo công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../....../...... (1)

V/v….….. (2)

                        ……, ngày …… tháng…… năm 20…

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:

..........................................................  (3)

..........................................................

..........................................................

 

Công ty ............................................... xin trân trọng giới thiệu:

Ông, bà     :........................................................ Chức vụ:............................................................

và ông, bà  :........................................................ Chức vụ:............................................................

Được cử đến Quý.............................. để liên hệ về việc:.............................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  (4)

Đề nghị Quý...................................... giúp đỡ ông, bà:...............................................................

hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày.............................. (5)

 

 

 Nơi nhận: (6)

- Như trên;

- ………..;

- Lưu VP.

 

<CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ>  (7)

 

 

Họ và Tên

 

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Ghi tên đơn vị soạn thảo văn bản.

(2) Ghi trích yếu nội dung công văn.

(3) Ghi nơi gửi.

(4) Ghi tóm tắt nội dung công việc ngắn gọn, rõ ràng.

(5) Ghi ngày hết hiệu lực (không nên kéo dài quá 1 tháng).

(6) Có thể bỏ “Nơi nhận” nếu đóng thành quyển thì viết thêm các nội dung.

(7) Ghi chức vụ của người ký.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.