BẢN CAM KẾT THỰC TÂP

TRAINEE COMMITMENTS

Kính gửi: ..................................................................................................................................................................................

Dear: .......................................................................................................................................................................................

Họ và tên: ..................................................................................................................................................................................

Full name: ................................................................................................................................................................................

Năm sinh: ................................................................................................................................................................................

Date of birth: .............................................................................................................................................................................

Giới tính: …………………................................… Dân tộc: ...................................................................................................

Gender: …………...…………… Ethnic: .................................................................................................................................

CMND: ………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: .......................................................................................................

ID number: ……………..........… Date of issue: …………............................. Place of issue: ..................................................

Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................................................................................

Permanent residential address: ...............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................................................................

Temporary residential address: ................................................................................................................................................

Chuyên ngành: ………………........................ Trường: ............................................................................................................

Major: ………………. University: .............................................................................................................................................

Thời gian thực tập: … tháng, từ ……………….....................................…… đến .......................................................................

Term of internship: … month (s), from [date, month, year] to [date, month, year]

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của Công ty, tuân theo đúng Chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của Công ty mà tôi được tiếp cận.

I undersigned hereby commit and undertake:

-   To comply with all rules and regulations of the Company, including but not limited to the rules and regulations on working time, work safety;

-   To keep all the information of the Company.

Trong trường hợp có hành vi vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định của Công ty và các quy định của pháp luật.

In case of failure to comply with the rules of the Company, I will take full responsibility to the Company and the Laws.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/

THE APPLICANT

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, write full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.