[Logo công ty]

Name of company

[Tên công ty]

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Independence – Freedom – Hanppiness

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

Non-Disclosure Agreement

Thỏa thuận bảo mật thông tin

 

This Non-Disclosure Agreement (“Agreement”) is made and entered into this ___ day of ____________, 20___ (the “Effective Date”) and governs the disclosure of information by and between _________________ (“Nickname”) and _________________ (the “Company”) for the purpose of pursuing a business relationship.

Thỏa thuận bảo mật thông tin (sau đây được gọi là “Thỏa thuận”) được lập và ký vào thứ ____ ngày_________ (được gọi là “Ngày có hiệu lực”), điều chỉnh việc tiết lộ thông tin giữa__________ (nhân viên) và____________(công ty) với mục đích đảm bảo việc kinh doanh của công ty.

The Parties hereby agree as follows:

Các bên đồng ý các điều khoản  như sau:

1. For purposes of this Agreement, "Confidential Information" shall mean any and all non-public information regardless of form, including, without limitation, technical, developmental, marketing, sales, operating, performance, cost, know-how, business plans, business methods, process information, database information, software licenses, applications, written code, logs, and graphical art disclosed to the Recipient. For convenience, the Disclosing Party may, but is not required to, mark written Confidential Information with the legend "Confidential" or an equivalent designation. For oral disclosures to constitute “Confidential Information,” such disclosures must be identified at the time as confidential or proprietary and the disclosing party must provide a written summary of the Confidential Information within thirty (30) days following initial disclosure.

Với mục đích của Thỏa thuận này, “Bảo mật thông tin” có nghĩa là bất kỳ hoặc tất cả các thông tin không được công khai không phân biệt dưới bất kì hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn kỹ thuật, phát triển, tiếp thị, bán hàng, vận hành doanh nghiệp, hiệu suất làm việc, chi phí, bí quyết kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, phương pháp kinh doanh, việc xử lý thông tin, cơ sở dữ liệu, giấy phép phần mềm, ứng dụng, viết code và đồ họa đã tiết lộ cho người đảm nhận. Để thuận tiện, bên tiết lộ có thể nhưng không cần thiết phải ghi chú lại bằng văn bản về thông tin mật với ghi chú “Bảo mật” hoặc một tên gọi tương tự. Đối với việc tiết lộ bằng việc nói miệng để tạo thành ”Bí mật thông tin”, việc tiết lộ như vậy phải xác định thời gian khi nào chúng được xem là thông tin mật hoặc độc quyền và bên tiết lộ phải cung cấp một bản tóm tắt về thông tin mật trong vòng 30 ngày sau khi tiết lộ thông tin.

2. All Confidential Information disclosed to the Recipient will be used solely for the Business Purpose and for no other purpose whatsoever. The Recipient agrees to keep the Disclosing Party’s Confidential Information confidential and to protect the confidentiality of such Confidential Information with the same degree of care with which it protects the confidentiality of its own confidential information, but in no event with less than a reasonable degree of care. Recipient may disclose Confidential Information only to its employees, agents, consultants and contractors on a need-to-know basis, and only if such employees, agents, consultants and contractors have executed appropriate written agreements with Recipient sufficient to enable Recipient to enforce all the provisions of this Agreement. Recipient himself also only agrees to access confidential information on a need to access basis, limited to emergencies or serious problem resolution. Recipient shall not make any copies of Disclosing Party’s Confidential Information except as needed for the Business Purpose. At the request of Disclosing Party, Recipient shall return to Disclosing Party all Confidential Information of Disclosing Party (including any copies thereof) or certify the destruction thereof. Each party shall notify the other upon discovery of any loss or unauthorized disclosure of the Confidential Information of the other party.

Tất cả các thông tin mật được tiết lộ cho người đảm nhận được sử dụng chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh mà không có bất kì mục đích nào khác. Người đảm nhận đồng ý giữ bí mật và bảo đảm tính bảo mật của thông tin này và xem chúng như thông tin cá nhân của mình và đảm bảo giữ bí mật ở một mức độ hợp lý. Người đảm nhận có thể tiết lộ thông tin bí mật chỉ cho nhân viên, đại lý, nhà tư vấn và nhà thầu trên cơ các thông tin cần thiết phải biết và chỉ khi họ đảm bảo thực hiện điều khoản của Thỏa thuận này. Người đảm nhận cũng chỉ đồng ý truy cập vào các thông bí mật trên cơ sở phải truy cập cơ sở, giới hạn trong trường hợp khẩn cấp hoặc giải quyết các vấn đề nghiêm trọng. Người đảm nhận không được để bản sao nào của thông tin mật tiết lộ ra bên ngoài ngoại trừ trường hợp cần thiết cho mục đích kinh doanh. Theo yêu cầu của bên tiết lộ, người đảm nhận phải hoàn lại cho bên tiết lộ các thông tin mật của bên tiết lộ (bao gồm cả bản sao) hoặc xác nhận việc tiêu hủy đó. Mỗi bên sẽ thông báo cho bên kia khi phát hiện ra bất kì tổn thất hoặc không được phép tiết lộ thông tin mật của bên kia.

3. All right title and interest in and to the Confidential Information shall remain with Disclosing Party or its licensors. Nothing in this Agreement is intended to grant any rights to Recipient under any patents, copyrights, trademarks, or trade secrets of Disclosing Party. ALL CONFIDENTIAL INFORMATION IS PROVIDED "AS IS". THE DISCLOSING PARTY MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, REGARDING NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS OR ITS ACCURACY, COMPLETENESS OR PERFORMANCE.

Tất cả các quyền sở hữu liên quan đến các thông tin bảo mật vẫn được duy trì với bên tiết lộ hoặc người cấp phép. Không có bất kì điều khoản trong Thỏa thuận này nhằm trao bất kì quyền nào để nhận bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc bí mật thương mại của bên tiết lộ. Tất cả các thông tin bảo mật được cung cấp theo hiện trạng. Bên tiết lộ không bảo đảm, ngụ ý hoặc ý nghĩa khác đối với vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc sự chính xác của sự bảo mật, sự hoàn thiện hoặc sự thi hành.

4. The obligations and limitations set forth herein regarding Confidential Information shall not apply to information which is: (a) at any time in the public domain, other than by a breach on the part of the Recipient; or (b) at any time rightfully received from a third party which had the right to and transmits it to the Recipient without any obligation of confidentiality.

Các nghĩa vụ và giới hạn nêu ra liên quan đến thông tin bí mật sẽ không áp dụng cho các thông tin như: (a) được công khai không phải do lỗi của bên tiếp nhận thông tin hoặc các vi phạm khác không phải là vi phạm của người đảm nhận hoặc (b) khi nào chính đáng nhận được thông tin từ bên thứ ba mà có quyền và truyền nó đến người đảm nhận mà không có bất kì nghĩa vụ bảo mật nào.

5. In the event that the Recipient shall breach this Agreement, or in the event that a breach appears to be imminent, the Disclosing Party shall be entitled to all legal and equitable remedies afforded it by law, and in addition may recover all reasonable costs and attorneys' fees incurred in seeking such remedies. If the Confidential Information is sought by any third party, including by way of subpoena or other court process, the Recipient shall inform the Disclosing Party of the request in sufficient time to permit the Disclosing Party to object to and, if necessary, seek court intervention to prevent the disclosure.

Trong trường hợp người tiếp nhận nghĩa vụ vi phạm thỏa thuận này hoặc trong trường hợp sự vi phạm dường như sắp xảy ra, bên tiết lộ thông tin phải chịu tất cả các biện pháp khắc phục và công bằng do luật pháp quy định và ngoài ra còn có thể thu hồi tất cả các chi phí hợp lý và phí luật sư phát sinh trong việc tìm kiếm các biện pháp khắc phục. Nếu các thông tin được bảo mật bị tiết lộ bởi bên thứ ba, bao gồm sự triệu tập của tòa án hoặc các thủ tục khác có liên quan, người tiếp nhận có nghĩa vụ thông báo bên tiết lộ về yêu cầu thời gian đủ để bên tiết lộ phản đối và nếu cần, tìm sự can thiệp của tòa án để ngăn chặn việc tiết lộ.

6. The validity, construction and enforceability of this Agreement shall be governed in all respects by the laws of  _______________. This Agreement may not be amended except in writing signed by a duly authorized representative of the respective Parties. This Agreement shall control in the event of a conflict with any other agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof.

Tính hợp lệ, sự giải thích và khả năng thực hiện Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi Luật _____ Thỏa thuận này không được sửa đổi ngoại trừ có thỏa thuận bằng văn bản của các bên và có chữ ký của một bên đại diện được ủy quyền hợp lệ. Thỏa thuận này vẫn ràng buộc các bên trong trường hợp có mâu thuẫn với các thỏa thuận khác giữa các bên liên quan.

 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement as of the date first above written.

Theo chứng nhận dưới đây, Các bên chịu trách nhiệm thực hiện Thỏa thuận này kể từ ngày kí kết.

 

 

____________________________________________________________

Name/Tên nhân viên:

Date/Ngày:   


            
____________________________________________________________
Company Representative/Đại diện công ty:

Date/Ngày:

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.