Mẫu số: 193

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
.......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 1)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

                                   

GIẤY  TRIỆU TẬP

(Lần thứ ..................) ­

Cơ quan........................................................................................................................

yêu cầu..........................................................................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): .......................................................................  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm............................

có mặt tại ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................   

để ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

và gặp ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

                                                                                     ........................................................................

 

 

 

 

.......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 2)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

 

GIẤY  TRIỆU TẬP

(Lần thứ ..................) ­

Cơ quan.......................................................................................................................................

yêu cầu.........................................................................................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): ......................................................................................

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm............................................

có mặt tại....................................................................................................................................

                                                                                                                                                           

để....................................................................................................................................................

                                                                                                                                                           

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp........................................................................................................

                                                                                                                                                         

 .......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo Giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp bị hại, người làm chứng cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải

......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 3)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

                  

                   Kính gửi:........................................................................................................................

                                                          ..........................................................................................................................

 

Cơ quan.......................................................................................................................................

Đề nghị........................................................................................................................................

chuyển Giấy triệu tập lần thứ.......................số  .............. ngày ...... tháng ...... năm...........

của .................................................................................................................................................

                                                                                                                                                           

cho..................................................................................................................................................

Yêu cầu .......................................................................................................................................  

ký nhận và chuyển lại cho.................................................................................................

                                                                                                                                                         

 ...........................................................................................

 

 

 

 

        Ngày...............tháng...............năm......................

          NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 1)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

...............                                                       

GIẤY  TRIỆU TẬP  BỊ CAN

(Lần thứ ..................) ­

Cơ quan........................................................................................................................

yêu cầu..........................................................................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): .......................................................................  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm............................

có mặt tại ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................   

để ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

và gặp ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

                                                   .............................................................................................  

 

                                                                                                    

 

 

 

 .......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 2)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

 

GIẤY  TRIỆU TẬP  BỊ CAN

(Lần thứ ..................) ­

Cơ quan............................................................................................................................

yêu cầu..............................................................................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm...............................

có mặt tại.........................................................................................................................

                                                                                                                                                

để.........................................................................................................................................

                                                                                                                                                

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp......................................................................

                                                                                                                                              

                                                                ....................................................................................

 

          

 

 

 

 

Ghi chú:

Bị can phải có mặt theo Giấy triệu tập của Cơ quan điều tra; trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã (khoản 3 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự).

................................................................................

................................................................................

Số: ...............................

 

Mẫu số: 194

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

Mẫu số: 195

BH theo TT số   /2017/TT-BCA

ngày   /  /2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 3)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

 

Kính gửi:........................................................................................................................

                          ..........................................................................................................................

 

Cơ quan..................................................................................................................................................

Đề nghị...................................................................................................................................................

chuyển Giấy triệu tập lần thứ.......................số:....................... ngày ...... tháng ...... năm...............

của ............................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                      

cho............................................................................................................................................................

Yêu cầu .................................................................................................................................................  

ký nhận và chuyển lại cho............................................................................................................

                                                                                                                                                                    

 ....................................................................................

                 

 

     Ngày...............tháng...............năm......................

      NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 1)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

                                 

GIẤY  MỜI

­

Cơ quan........................................................................................................................

Kính mời ông/bà:.....................................................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): .......................................................................  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm............................

có mặt tại ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................   

để ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

và gặp ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

                                                   .............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................

......................................................

Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 2)

 

............................ , ngày ....... tháng ....... năm ...................

                                              

GIẤY  MỜI

 

Cơ quan...............................................................................................................................

Kính mời ông/bà:............................................................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): .............................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm...................................

có mặt tại............................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

để............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp..........................................................................

.................................................................................................................................................  

Yêu cầu ông/bà................................................................................................................

có mặt theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên.  

                                                                                                 ......................................................................      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................

................................................................................

Số: ...............................

 

Mẫu số: 195

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Liên 3)

 

.. ................................................. , ngày ....... tháng ....... năm...................

 

 

          Kính gửi:........................................................................................................................

                                              ..........................................................................................................................

 

Cơ quan..................................................................................................................................................

Đề nghị...................................................................................................................................................

chuyển Giấy mời số:……………............. ngày .............. tháng ............... năm....................................

của ............................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                      

cho............................................................................................................................................................

Yêu cầu ông/bà: ................................................................................................................................  

ký nhận và chuyển lại cho............................................................................................................

                                                                                                                                                                    

                                                                          ..................................................................................                                                                                                                                                                       

 

 

 

     Ngày...............tháng...............năm......................

               NGƯỜI NHẬN GIẤY MỜI

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.