BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2015

Trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu và theo những dự báo cho thấy thiên tai sẽ vẫn diễn biến phức tạp, bất thường trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2015, nhằm bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2015 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai phương án, nhiệm vụ năm 2015 sát với tình hình thực tế, chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo. Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.

2. Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp; kiện toàn nhân sự, ban hành cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy.

3. Tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2015. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai (Luật Phòng, chống thiên tai, các Nghị định hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.

5. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Cục Viễn thông - Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ

- Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển. Phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg.

- Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo và triển khai Quyết định số 484/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai theo Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng phương án phòng, chống chung đối với những trường hợp xảy ra bão mạnh, siêu bão, trình Bộ Thông tin và Truyền thông để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

- Nghiên cứu xây dựng, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho tất cả các tình huống tìm kiếm cứu nạn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vận hành mạng thông tin chuyên dùng phòng chống thiên tai được phê duyệt tại Quyết định số 720/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành PCTT trong năm 2015.

- Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tổ chức tốt công tác trực ban chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN trong mùa mưa bão theo quy định.

b) Cục Tần số Vô tuyến điện

- Rà soát, phân bổ, cấp phép, xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ phòng chống thiên tai và hệ thống thông tin an toàn, tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho tất cả các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ; tiếp tục cập nhật về cấp phép tàu thuyền trong cơ sở dữ liệu để thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.

c) Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tại Trung ương và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống thiên tai đối với xã hội và người dân,

- Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phát ngôn, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

d) Cục Bưu điện Trung ương

- Sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bàn giao tài sản, trang thiết bị để thực hiện công tác vận hành mạng thông tin chuyên dùng phòng chống thiên tai an toàn, tin cậy phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành công tác PCTT&TKCN trong mùa mưa bão năm 2015.

e) Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về PCTT&TKCN. Kịp thời đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành về PCTT&TKCN của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

6. Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án PCTT&TKCN phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

b) Phối hợp với các Đài, Báo ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ đội Biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn điều động sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là các thiết bị thuộc mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan các cấp.

d) Tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động của các đài truyền thanh không dây tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT&TKCN đến người dân.

7. Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

- Tổ chức, triển khai công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc trong năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án phòng chống đối với những trường hợp xảy ra bão mạnh, siêu bão, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ.

- Tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy; ngầm hóa mạng ngoại vi; tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCTT.

- Các doanh nghiệp viễn thông di động tiếp tục triển khai các trạm thu phát di động có công suất lớn, lắp đặt tại các vùng ven biển đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu đánh bắt cá gần bờ.

- Kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN;

7.1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai:

a) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hệ thống cáp quang ra các huyện đảo, xã đảo phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc phòng chống thiên tai và an ninh quốc phòng; đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, duy trì chất lượng dịch vụ tại các xã ven biển, vùng xả lũ, khu vực có hồ chứa nước..

b) Chỉ đạo viễn thông tỉnh, thành phố, các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân.

c) Sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu cho các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đến các địa phương, vùng bị ảnh hưởng nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

7.2. Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tập đoàn Viễn thông Quân đội cần ưu tiên tập trung triển khai:

a) Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lực lượng vũ trang tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

b) Triển khai lắp đặt các trạm BTS công suất lớn lắp đặt tại ven biển, xã đảo, huyện đảo.

7.3. Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam

Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai:

a) Đảm bảo thông tin liên lạc trên vùng biển Việt Nam; khai thác, vận hành hoạt động Hệ thống Đài thông tin duyên hải; thực hiện tốt các nhiệm vụ trực canh, tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu- khẩn cấp, thông tin an toàn- an ninh và phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải.

b) Nâng cao tốc độ, chất lượng các đường truyền kết nối giữa các thành phần của hệ thống các Đài thông tin duyên hải với nhau; tăng công suất phát, tần số phát, chế độ phát sóng của hệ thống các Đài thông tin duyên hải Việt Nam để phục vụ công tác dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

c) Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thời tiết xấu trên biển theo quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

7.4. Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện

Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện cần ưu tiên tập trung triển khai:

- Quản lý, khai thác đúng mục đích, có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1400); triển khai nhanh chóng, kịp thời các đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu.

7.5. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần ưu tiên tập trung triển khai:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp qua mạng bưu chính công cộng.

8. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời nhũng vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, CVT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 12/ct-btttt về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của bộ thông tin và truyền thông

Số hiệu 12/CT-BTTTT Ngày ban hành 21/04/2015
Ngày có hiệu lực 21/04/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 12/ct-btttt về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của bộ thông tin và truyền thông
Mục lục

Mục lục

Close