THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh QHC đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (văn bản số 258/UBND-XDCB ngày 12 tháng 7 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1887/BXD-QHKT ngày 31 tháng 7 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5444/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 3450/BVHTTDL-KHTC ngày 02 tháng 8 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản số 8641/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 8 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5779/BNN-KH ngày 30 tháng 7 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4181/BTNMT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2018) và Bộ Nội vụ (văn bản số 3512/BNV-CQĐP ngày 30 tháng 7 năm 2018) số 11417/UBND-CN ngày 05 tháng 10 năm 2016) về chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, NV, TT&DL, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b) Nga

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1110/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1110/TTg-CN Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1110/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close