VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3560/VPCP-CN
V/v lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt QHC thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035.

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 11113/UBND-ĐTXD ngày 05 tháng 03 năm 2019, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 665/BXD-QHKT ngày 03 tháng 4 năm 2019, Tư pháp (văn bản số 1000/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 3 năm 2019), Nội vụ (văn bản số 1180/BNV-CQĐP ngày 20 tháng 3 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1881/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 3 năm 201 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên, tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, NV, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3560/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3560/VPCP-CN Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày có hiệu lực 02/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3560/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close