BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/BHXH-CSYT
V/v gii quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo him xã hội tỉnh)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận Công văn số 365/CV-BVBM ngày 01/4/2019 về việc tra cứu thông tin chuyển tuyến trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Theo phản ánh của Bệnh viện Bạch Mai, hàng ngày Bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đến cơ sở KCB khác (đặc biệt là Bệnh viện Phổi Trung ương) quay lại yêu cầu xác nhận về mức hưởng BHYT tại Bệnh viện để các cơ sở KCB đang thực hiện theo Điểm 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam. Đồng thời, thời gian qua BHXH Việt Nam cũng nhận được ý kiến phản ánh của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) nơi tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến KCB ĐHYT khi tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB ở cơ sở KCB nơi chuyển tuyến nên không giải quyết quyền lợi hưởng BHYT theo quy định. Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Điểm 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam hướng dẫn cơ sở tuyến trên tra cứu lịch sử KCB của người bệnh để có thêm thông tin làm căn cứ giải quyết quyền lợi cho người có thể BHYT trong trường hợp được chuyển tuyến theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Vì vậy, các cơ sở KCB nơi tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến từ chối giải quyết hưởng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về cơ sở KCB nơi chuyển tuyến để xác nhận mức hưởng BHYT tại bệnh viện là không đúng các quy định hiện hành về KCB BHYT và hướng dẫn tại Điểm 3.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT nêu trên, gây phiền hà và không đảm bảo quyền lợi cho người cụ thể BHYT khi đi KCB.

Để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT, giảm phiền hà và không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người bệnh BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở KCB BHYT chấm dứt ngay tình trạng nêu trên, giải quyết quyền lợi hưởng BHYT cho người tham gia BHYT theo đúng các quy định về KCB BHYT. Trường hợp cơ sở KCB tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB của người bệnh tại cơ sở KCB nơi chuyển tuyến thì vẫn phải căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành. Đồng thời đề nghị cơ sở KCB thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý KCB BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú của người bệnh theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn vướng mắc để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Bệnh viện Bạch Mai;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1155/BHXH-CSYT năm 2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 1155/BHXH-CSYT Ngày ban hành 11/04/2019
Ngày có hiệu lực 11/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1155/BHXH-CSYT năm 2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close