THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh tổng th QHC Tp Nam Định, tỉnh Nam Định.

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại văn bản số 130/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1992/BXD-QHKT ngày 13 tháng 8 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5440/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản số 8919/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 8 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4176/BTNMT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2018), Công Thương (văn bản số 6371/BCT-KH ngày 13 tháng 8 năm 2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 3696/BVHTTDL-KHTC ngày 17 tháng 8 năm 2018) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 6179/BNN-KH ngày 14 tháng 8 năm 2018) về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Nam Định như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Nam Định; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, CT, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (18).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1282/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1282/TTg-CN Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1282/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close