BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/BXD-HĐXD
V/v chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3253/BSR-KTKH ngày 06/6/2017 của Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong đó có lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017 đã hủy bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ, tổ chức tham gia các lĩnh vực hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) nghiên cứu căn cứ quy định nêu trên và thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD(ĐVD).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1464/BXD-HĐXD năm 2017 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1464/BXD-HĐXD Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1464/BXD-HĐXD năm 2017 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close