BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1204/STC-ĐT ngày 02/6/2017 của Sở Tài chính Quảng Nam về áp dụng định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 3 (hướng dẫn áp dụng), công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng thì: “Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công”. Do vậy, theo công nghệ thi công thể hiện trong mã hiệu định mức số AG.12230 (Bê tông dầm cầu đổ bê tông) chưa có dây chuyền máy phục vụ công tác di chuyển và nâng hạ dầm cầu; nên, trường hợp theo yêu cầu thiết kế cần thực hiện các công việc này thì áp dụng mã AG.53211 và mã AG.53111 là phù hợp.

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Sở Tài chính Quảng Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1466/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1466/BXD-KTXD Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1466/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close