BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/BXD-HĐXD
V/v giải đáp vướng mắc của tổ chức và cá nhân

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9328/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Yên. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2016/TT-BXD, Nhân sự của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không có chức danh Phó Giám đốc quản lý dự án. Đối với chức danh Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện về năng lực theo quy định.

(Câu hỏi đã được trả lời tại văn bản số 709a/HĐXD-TK ngày 13/9/2018 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng)

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử của chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Lưu: VP, HĐXD. (PXL-3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 166/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc của tổ chức và cá nhân về chức danh Giám đốc quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 166/BXD-HĐXD Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 166/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc của tổ chức và cá nhân về chức danh Giám đốc quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close