BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 992/SXD-HTKT ngày 18/5/2018 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì: “Hộ gia đình, cá nhân phải nộp phí vệ sinh cho thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định” (không phải giá dịch vụ thu gom, vận chuyển); vì vậy, chưa quy định thẩm quyền, trách nhiệm hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Việc chuyển từ thu phí vệ sinh sang thu giá thu gom, vận chuyển rác thải đối với đối tượng xả thải cần phải được thực hiện theo lộ trình. Chi phí thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyện chất thải rắn sinh hoạt hiện nay được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Trên cơ sở tổng kết dự toán chi phí được duyệt, kết quả thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện hàng năm, để có thể tạm xác định mức chi phí mà đối tượng xả thải phải chi trả cho dịch vụ này (chưa phải mức giá tối đa).

Trong thời gian tới, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Chính phủ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế, hướng dẫn cụ thể phương pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1921/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1921/BXD-KTXD Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày có hiệu lực 03/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1921/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close