BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/BXD-QLN
V/v: Trả lời kiến nghị của ông Vũ Như Bách.

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8420/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến đề nghị trả lời kiến nghị của Ông Vũ Như Bách - Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát (địa chỉ: 186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) liên quan đến việc thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng cũng như trình tự, thủ tục xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với các phần diện tích này. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Trình tự, thủ tục xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như nêu trong kiến nghị của Ông căn cứ vào phương án đề xuất thực hiện dự án đầu tư của Chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị Ông liên hệ với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn nơi có dự án để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng liên quan đến việc thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng cũng như trình tự, thủ tục xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với các phần diện tích này, đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp để trả lời công dân Vũ Như Bách theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Trung tâm thông tin (để t/hợp);
- Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát (thay trả lời);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. B TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 205/BXD-QLN năm 2018 thủ tục xác nhận thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 205/BXD-QLN Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 205/BXD-QLN năm 2018 thủ tục xác nhận thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close