BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/BXD-VLXD
V/v bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phú Phát

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/PP-2018 ngày 13/8/2018 của Công ty TNHH Phú Phát về việc bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD đối với mặt hàng “đá hạt vê tròn đã qua chế biến đánh bóng”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì mặt hàng “đá hạt vê tròn đã qua chế biến đánh bóng” sử dụng trong trang trí công trình đã được nêu trong mục đá mỹ nghệ được gia công tác biến thành sản phẩm, cụ thể theo nguồn gốc đá, tương ứng với mã số HS hàng hóa là: 6802.91.10; 6802.92.00; 6802.93,00; 6802.99.00.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc bổ sung thông tin hàng hóa “đá hạt vê tròn đã qua chế biến đánh bóng” của Công ty TNHH Phú Phát./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2091/BXD-VLXD năm 2018 bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2091/BXD-VLXD Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2091/BXD-VLXD năm 2018 bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close