TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/GSQL-GQ3
V/v mở tờ khai tái xuất sau khi thay đổi mã số thuế doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam
Đ/c: tầng 17, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn số 174-18/CV-PRDCV ngày 24/7/2018 của Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam đề nghị hướng dẫn mở tờ khai tái xuất do Công ty thay đổi Mã số thuế so với thời điểm Công ty thực hiện thủ tục tạm nhập, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan giấy theo quy định.

Việc theo dõi, thanh Khoản tờ khai tạm nhập - tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3. Tân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2516/GSQL-GQ3 năm 2018 về mở tờ khai tái xuất sau khi thay đổi mã số thuế doanh nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2516/GSQL-GQ3 Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày có hiệu lực 13/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2516/GSQL-GQ3 năm 2018 về mở tờ khai tái xuất sau khi thay đổi mã số thuế doanh nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close