BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3479/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 2880/BHXH-BT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là mức lương cơ sở.

Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2880/BHXH-BT nêu trên thì việc một số địa phương đang thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn dựa trên mức phụ cấp được hưởng mà khác với mức lương cơ sở (bằng 800.000 đồng/tháng; 0,9 lần hoặc 1,2 lần mức lương cơ sở) là chưa phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện việc đóng, thu bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3479/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 3479/LĐTBXH-BHXH Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày có hiệu lực 22/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3479/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close