BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3773/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Tám Tân
(Đ/c: Số 552, ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.)

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển số 8871/VPCP-ĐMDN ngày 14/09/2018 của Văn phòng Chính phủ kèm văn bản kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Tám Tân về việc đề nghị hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 20 Chương 5 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định:

“3. Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạt nếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả các khoản lỗ chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật.”

- Tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:

"Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Tám Tân liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Tám Tân biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu:VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3773/TCT-CS năm 2018 trả lời kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3773/TCT-CS Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3773/TCT-CS năm 2018 trả lời kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close